ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống sấy cơm dừa tầng sôi năng suất 2000 kg/h (Thuyết minh + Bản vẽ)


Vật liệu: (chọn vật liệu sấy là cơm dừa) có các thông số sau:
Năng suất máy sấy:  2000 kg/h
Đường kính vật liệu:  d = 2,28 mm
Khối lượng riêng: 400 kg/m3
Nhiệt dung riêng:  c =  2,85 kJ/kg độ
Hệ số dẫn nhiệt: 0,425 W/m.K
Độ ẩm ban đầu của vật liệu: 25 %
Độ ẩm cuối của vật liệu: 13,5 %


- Tác nhân: Không khí khô, được gia nhiệt bởi khói của than đá qua calorife khí – khói.
Trước khi vào calorife:  t0=32oC, 80%
Sau khi ra khỏi calorife:  t1= 90oC
Nhiên liệu sấy là hơi bão hòa ẩm  p = 5 bar

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: