SÁCH SCAN - Quản lý chất thải rắn Tập 2 - Chất thải nguy hại (PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái)


Quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại là một trong những vấn đề được chú trọng ở các nước đã phát triển và đang trở thành mối quan tâm ở các nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa như Việt Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với các yêu cầu về BVMT, những kiến thức về quản lý chất thải cũng được bổ sung và cập nhật cho phù hợp với nhu cầu quản lý có liên quan tới lĩnh vực này.


Nội dung cuốn sách với tiêu đề “Chất thải nguy hại”, cung cấp cho sinh viên các ngành kỹ thuật - công nghệ môi trường những kiến thức cơ bản và cập nhật về các vấn đề cơ bản có liên quan đến kỹ thuật, quản lý chất thải nguy hại. Đồng thời, sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành có liên quan.

NỘI DUNG:

- Chương 1: Khái niệm về hệ thống quản lý chất thải nguy hại.
- Chương 2: Nguồn phát sinh, đặc tính, phân loại và các tác động của chất thải nguy hại.
- Chương 3: Thu gom, lưu giữ và chuyên chở chất thải nguy hại.
- Chương 4: Trung chuyển và tiền xử lý chất thải nguy hại.
- Chương 5: Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại.
- Chương 6: Quản lý chất thải nguy hại từ hoạt động y tế.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: