TỔNG HỢP - Hướng dẫn lập Dự án đầu tư xây dựng – Dự án bất động sản (Lưu Trường Văn)


Hiện nay rất nhiều tài liệu phân tích, đánh giá và thẩm định dự án nhưng lại rất hiếm tài liệu hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng (XD) hoặc bất động sản (BĐS). Vì vậy, bài giảng này nhằm hướng dẫn các học viên lớp “Bồi dưỡng kiến thức về bất động sản” tại Trung tâm CPA trong việc lập dự án đầu tư xây dựng/bất động sản. Bài giảng bao gồm 3 phần:

(1) các nội dung pháp lý có liên quan đến việc lập dự án đầu tư XD/BĐS;
(2) Ví dụ minh họa về việc lập dự án chung cư nguồn vốn tư nhân;
(3) Ví dụ minh họa về lập dự án đầu tư XD cao ốc văn phòng cho thuê vốn tư nhân.


Các ví dụ minh họa là những dự án thực tế đang thực hiện, vì vậy khá nhiều thông tin và bảng biểu đã bị xóa để bảo vệ chủ đầu tư và các bên liên quan, mong người đọc thông cảm. Bài giảng này có thể hữu ích cho các bạn đọc đang làm công tác lập dự án, thẩm định và thẩm tra dự án trong công việc thường ngày. Chủ đầu tư và người có thểm quyền phê duyệt dự án đầu tư XD/BĐS cũng có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ những cảnh báo có trong bài giảng này.

NỘI DUNG (GÓI TÀI LIỆU):

- Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng - bất động sản.
- Một ví dụ Dự án xây dựng cao ốc văn phòng.
- Một ví dụ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: