GIÁO TRÌNH - Mạng điện nông nghiệp (Nguyễn Ngọc Kính & Nguyễn Văn Sắc)


Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cần phải tiến hành điện khí hoá, cơ khí hoá và tự động hoá. Mạng điện nông nghiệp gắn liền với quá trình điện khí hoá nông thôn - làmột mắt xích của công cuộc điện khí hoá toàn quốc, đáp ứng yêu cầu của phát triển sản xuất đem lại ánh sáng tinh thần cho nhân dân, rút ngăn khoảng cách giữa nông thôn và thành phố.


Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạng điện
Chương 2. Tính toán dây dẫn và cáp theo đốt nóng
Chương 3. Tổn thất công suất và điện năng trong mạng điện
Chương 4. Tính mạng điện hở
Chương 5. Mạng điện kín
Chương 6. Độ lệch điện áp và tổn thất điện áp cho phép
Chương 7. Truyền tải điện năng đi xa
Chương 8. Cơ khí dây dẫn đường dây trên không
Chương 9. Tính toán cột và móng cột điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: