SÁCH SCAN - Thiết kế hệ thống tưới tiêu (Ths. Nguyễn Anh Tuấn & TS. Nguyễn Thượng Bằng)


Nội dung cơ bản của môn học Thuỷ nông, Trạm bơm liên quan đến ba vấn đề rất quan trọng trong thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp, đó là kỹ thuật tưới, kỹ thuật tiêu và thiết kế trạm bơm phục vụ tưới tiêu. Vì lý do đó, cuốn sách được đặt tên Thiết kế hệ thống tưới tiêu, ngoài những kiến thức cơ bản của kỹ thuật tưới, tiêu và trạm bơm, trong cuốn sách còn nhiều nội dung rất sát thực cho công tác thiết kế hệ thống tưới tiêu như: Những khái niệm cơ bản về môn học. Cân bằng nước tưới. Thiết kế hệ thống tưới. Cân bằng nước tiêu và hệ thống tiêu nước. Thiết kế hệ thống tiêu nước. Trạm bơm trong hệ thống tưới tiêu. Thiết bị trong nhà máy bơm tưới tiêu. Quản lý và khai thác hệ thống tưới tiêu nước. Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống tưới tiêu nước.


M_tả

No comments: