SLIDE BÀI GIẢNG - Máy điện 2 (Nguyễn Anh Tuấn)


Dây quấn máy điện xoay chiều.

1.1.1. Nhiệm vụ

- Cảm ứng ra Sđđ cần thiết cho máy lv đồng thời tham gia vào quá trình biến đổi năng lượng.
- Sđđ các pha phải bằng nhau về trị số, lệch pha nhau về góc nhất định (đối với dq 3 pha: 120o, đối với 2 pha: 90o).
- Điện trở và kháng của các pha phải bằng nhau (tạo ra hệ thống 3 pha đối xứng)
- Dạng sóng sđđ phải gần sin nhất (vì nếu có sóng bậc cao sẽ làm tổn hại cho máy)
- Về cơ, điện, nhiệt (giống như dq MĐ1C)


NỘI DUNG:

HỌC PHẦN 1

PHẦN 1: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
PHẦN 2: MÁY BIẾN ÁP

HỌC PHẦN 2

PHẦN 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MĐ XOAY CHIỀU
PHẦN 4: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
PHẦN 5: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu “Máy điện 1” NXBKHKT 2006
2. Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu “Máy điện 2” NXBKHKT 2006

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: