SLIDE BÀI GIẢNG - Quy chuẩn và tiêu chuẩn trong xây dựng (PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp)


Tài liệu tóm tắt rất đầy đủ các tính chất và nội dung của tiêu chuẩn và quy chuẩn trong xây dựng:

- NĐ 209/2004/NĐ-CP Ngày 16/12/2004 của thủ tướng chính phủ về QLCLCTXD
- NĐ 08/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng
- TT 15/TT-BXD triển khai NĐ 08/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng
- QĐ 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy chế sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam(vốn ngân sách, tiêu chuẩn tự nguyện)
- TT 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 về CNSPH CLCTXD
- Các quyết định ban hành quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: