GIÁO TRÌNH - ĐIện tử số (Đặng Quốc Chiêu)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Hệ đếm
- Chương 2: Đại số Boole
- Chương 3: Cổng logic TT và CMOS
- Chương 4: Mạch logic tổ hợp
- Chương 5: Mạch logic tuần tự
- Chương 6: Mạch phát xung
- Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn
- Chương 8: Logic lập trình
- Chươngg 9 : Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: