GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật chuyển mạch (Mai Văn Quý & Nguyễn Hữu Kiên)


NỘI DUNG:

Chương 1. Các thành phần của mạng viễn thông
1.1 Khái quát chung
1.2.Chuyển mạch kênh, chuyển mạch tin, chuyển mạch gói
1.3. Khái quát về tổng đài điều khiển theo chương trình ghi sẵn SPC (Stored Program Control)
Chương 2. Chuyển mạch kênh (Circuit switching)
2.1. Phân loại chuyển mạch kênh
2.2 Chuyển mạch không gian tương tự
2.3. Điều chế biên độ xung (PAM-Pulse Amplitude Modulation) và chuyển mạch thời gian đối với tín hiệu rời rạc

2.4. Khái quát chung về công nghệ PCM và kỹ thuật chuyển mạch số
2.5. Các bộ chuyển mạch thời gian số cơ bản
2.6. Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản
2.7. Các cấu trúc trường chuyển mạch số
2.8. Điều khiển chuyển mạch số.
chương 3. Tổ chức các phân hệ trong tổng đài SPC 128
3.1 Phân hệ ứng dụng (Application Subsystem)
3.2 Phân hệ chuyển mạch nhóm
3.3 Hệ thống điều khiển
3.4 Phân hệ báo hiệu SiGS
3.5 Phân hệ ngoại vi điều khiển PCS 178
3.5.1 Khái quát chung 178
3.5.2 Cấu trúc của một số thiết bị ngoại vi điều khiển 179
Chương 4: tổng quan về hệ thống báo hiệu 183
4.1. Khái quát 183
4.2 Báo hiệu đường dây thuê bao
4.3 Báo hiệu liên tổng đài
4.4. Các chức năng của báo hiệu
Chương 5: Hệ thống báo hiệu mã R2
5.1 Khái quát 190
5.2 Phương thức truyền tín hiệu của báo hiệu R2
5.3. Phân loại báo hiệu của R2
Chương 6: Hệ thống báo hiệu kênh chung số 7 204
6.1 Khái quát 204
6.2 Các khái niệm cơ bản
6.3 Cấu trúc của hệ thống báo hiệu số 7
chương 7: cơ sở lý thuyết xử lý cuộc gọi và phương pháp tính toán thiết bị mạng viễn thông.
7.1 Mục tiêu của lý thuyết xử lý cuộc gọi
7.2 Tải và cường độ tải
7.3 Dòng các báo gọi và thời gian chiếm
7.4 Các hệ thống phục vụ cuộc gọi
7.5 Các phương pháp tính toán số thiết bị phục vụ
7.6 Tính toán số thiết bị phục vụ làm việc với tổn thất hiển nhiên không gọi lặp.
7.7 Tính số thiết bị phục vụ hoạt động với tổn thất hiển nhiên và với các báo gọi lặp lại
7.8 Tính toán số thiết bị phục vụ làm việc với các tổn thất hình thức
7.9 Độ sử dụng trung bình các kênh (đường) của các chùm
7.10 Phục vụ nhiều pha

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: