GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật truyền dẫn số (Ths. Hoàng Quang Trung)


NỘI DUNG:

Chương 1. Tổng quan về truyền dẫn số
Chương 2. Truyền dẫn số các tín hiệu tương tự
Chương 3. Tín hiệu truyền dẫn số
Chương 4. Kỹ thuật ghép kênh số
Chương 5. Các hệ thống truyền dẫn viễn thông


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: