GIÁO TRÌNH - Thống kê bưu chính viễn thông (PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang)


NỘI DUNG:

Chương 1. Thống kê mạng lưới bưu chính - viễn thông (BCVT)
Chương 2. Thống kê khối lượng sản phẩm BCVT
Chương 3. Thống kê chất lượng dịch vụ  BCVT
Chương 4. Thống kê tài sản cố định trong  BCVT
Chương 5. Thống kê lao động & thu nhập của người lao động
Chương 6. Thống kê doanh thu, chi phí, giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh BCVT


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: