SÁCH SCAN - Công nghệ gia công sau in (KS. Huỳnh Trà Ngộ)


Cuốn sách này do kỹ sư công nghệ in Huỳnh Trà Ngộ biên soạn nhằm giới thiệu về công nghệ, thiết bị, những biện pháp kỹ thuật để thực hiện quá trình hoàn tất sản phẩm in. Khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, ngành in lại là ngành tiếp thu nhanh nhạy các thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Do vậy việc cập nhật và kịp thời bổ sung các yếu tố mới là vấn đề cần thiết và sống còn, bởi lẽ chúng tôi hiểu rằng những biện pháp kỹ thuật, công nghệ đặt ra hôm nay, thời gian ngắn có thể sẽ lạc hậu, cần bổ sung, thay thế.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: