SLIDE BÀI GIẢNG - Điện tử số (Nguyễn Trung Hiếu)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Hệ đếm
- Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
- Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS
- Chương 4: Mạch logic tổ hợp
- Chương 5: Mạch logic tuần tự
- Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung
- Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: