TÀI LIỆU - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation (Bộ TNMT)


NỘI DUNG:

Chương 1: Căn bản về phần mềm MicroStation
Chương 2: Thiết kế các dạng ký hiệu trong MicroStation
Chương 3: Sử dụng các công cụ trong MicroStation
Chương 4: Biên tập và trình bày bản đồ


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: