Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Kho Bạc Nhà Nước Thừa Thiên Huế


Mục tiêu chung của đề tài là phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: