Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa cúc


NỘI DUNG:

Chương 1. Tổng quan tài liệu và cơ sở khoa học của đề tài

1.1.Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Nguồn gốc của cây hoa cúc
1.1.2. Phân loại cây hoa cúc
1.1.3. Đặc điểm thực vật học của cây hoa cúc
1.1.4. Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa cúc
1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa cúc trên thế giới
1.2.1. Tình hình sản xuất hoa cúc trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu hoa cúc trên thế giới
1.3. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa cúc ở Việt Nam
1.3.1. Tình hình sản xuất hoa cúc ở Việt Nam
1.3.2. Tình hình nghiên cứu hoa cúc ở Việt Nam
1.4. Một số vấn đề rút ra từ tổng quan tài liệu


Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tại thành phố Thái Nguyên
2.2.2. Nghiên cứu tuyển chọn giống hoa cúc năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái Thái Nguyên
2.2.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại Thái Nguyên
2.2.4. Xây dựng mô hình sản xuất hoa cúc tại Thái Nguyên
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa tại thành phố Thái Nguyên
2.3.2. Nghiên cứu tuyển chọn giống hoa cúc phù hợp với điều kiện sinh thái Thái Nguyên
2.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa cúc tại Thái Nguyên
2.3.4. Xây dựng mô hình sản xuất hoa cúc vàng Thược Dược vụ Đông-Xuân 2007-2008 tại Thái Nguyên
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi
2.5. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng
2.6. Phương pháp xử lý số liệu

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa ở thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Tình hình sản xuất hoa Thái Nguyên
3.1.2. Tình hình tiêu thụ hoa ở Thành phố Thái Nguyên
3.1.3. Các yếu tố thuận lợi và hạn chế đối với sản xuất hoa cúc ở Thái Nguyên
3.1.4. Một số giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế sản xuất hoa cúc ở Thái Nguyên
3.2. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa cúc năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái Thái Nguyên
3.2.1. Nghiên cứu đặc trưng hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của tập đoàn hoa cúc tại Thái Nguyên
3.2.2. Kết quả nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng một số giống hoa cúc có triển vọng tại Thái Nguyên
3.2.3. Hiệu quả kinh tế của các giống hoa cúc có triển vọng tại Thái Nguyên.
3.3. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng đối với giống cúc triển vọng vàng thược dược tại Thái Nguyên
3.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và Yogen No.2 đến năng suất và chất lượng hoa cúc vàng thược dược
3.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng bổ sung đến năng suất, chất lượng hoa cúc Vàng thược dược
3.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sự ra hoa cúc vàng thược dược vào dịp 20/11
3.3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sự ra hoa của giống cúc Vàng Thược Dược vào Tết Nguyên Đán tại Thái Nguyên
3.4. Xây dựng mô hình hoa cúc ở phường Quan Triều TP. Thái Nguyên tỉnh thái Nguyên
3.4.1. Đặc điểm sinh trưởng và chất lượng hoa của mô hình
3.4.2. Hiệu quả kinh tế của mô hình

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: