Nghiên cứu xử lý rác thải sinh hoạt quận Tân Phú


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu của đề tài 2
CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN
2.1. Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 3
2.1.1 Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 3
2.1.2 Nguồn gốc chất thải rắn : 3
2.1.3 Phân loại chất thải rắn : 6
2.1.4 Thành phần chất thải rắn : 9

2.1.5 Tính chất của chất thải rắn : 11
2.1.6 Tốc độ phát sinh chất thải rắn : 21
2.2. Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn : 23
2.2.1 Môi trường nước : 23
2.2.2 Môi trường không khí : 24
2.2.3 Môi trường đất : 25
2.2.4 Sức khoẻ con người : 26
2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở Việt Nam và trên thế giới : 26
2.3.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước :    26
2.3.2 Quản lý chất thải rắn ở Tp Hồ Chí Minh : 30
a. Thành phần và khối lượng : 30
b. Hiện trạng quản lý và xử lý 31
c. Thu gom và vận chuyển : 32
d. Hiện trạng phân loại tại nguồn và tái chế : 34
2.3.3 Những nguyên tắc kỹ thuật trong quản lý chất thải rắn : 35
2.3.4 Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm chất thải rắn : 43
e. Xử lý cơ học : 44
f. Xử lý hoá học : 45
g. Xử lý sinh học : 47
h. Tái chế, tái sử dụng : 49
i. Chôn lấp : 50
2.3.5 Một số công nghệ xử lý rác ở Việt Nam : 52
a. Xử lý rác thải tại Nhà máy rác Cầu Diễn – Hà Nội : 52
b. Nhà máy xử lý phế thải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : 52
CHƯƠNG III : NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung : 54
3.2. Phương pháp nghiên cứu : 55
CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1.Tổng quan về quận Tân Phú : 57
4.1.1 Điều kiện tự nhiên : 57
4.1.2 Đặc điểm kinh tế – xã hội : 60
4.2. Đánh giá hiện trạng quản lý rác sinh hoạt của Quận Tân Phú :
4.2.1 Hệ thống quản lý : 63
4.2.2 Nguồn góc phát sinh CTRSH quận Tân Phú : 64
4.2.3 Khối lượng và thành phần CTRSH quận Tân Phú  : 66
4.2.4 Hiện trạng hệ thống thu gom : 67
4.2.5 Hiện trạng hệ thống trung chuyển – vận chuyển : 73
4.2.6 Hiện trạng tái chế – tái sinh : 83
4.2.7 Hiện trạng xử lý : 84
4.2.8 Hiện trạng phân loại tại nguồn : 84
4.3. Dự báo diễn biến rác thải sinh hoạt tại Quận Tân Phú đến năm 2015
4.3.1 Căn cứ dự báo : 87
4.3.2 Dự báo tải lượng : 87
4.3.3 Dự báo tác động lên môi trường : 90
4.4 Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Tân Phú :
4.4.1 Giải pháp quản lý : 93
4.4.2 Giải pháp kỹ thuật : 100

CHƯƠNG V : KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận : 111
5.2. Kiến nghị : 112


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: