Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai số nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài


NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan 2

I. Nhiệm vụ đồ án 2

II. Lựa chọn thiết bị 2

III. Quy trình công nghệ 3

Chương 2: Thiết bị cô đặc 7

I. Sơ lược về thiết bị cô đặc 7


II. Cân bằng vật chất năng lượng 7

III. Kích thước thiết bị 10

Chương 3: Thiết bị phụ 29

I. Thiết bị ngưng tụ baromet 29

II. Thiết bị gia nhiệt 34

III. Tính và chọn bơm 35

Chương 4: Kiểm soát và điều khiển quá trình 41

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: