LUẬN VĂN - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên


Đề tài thực hiện nghiên cứu thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Đề  xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Chi nhánh.


NỘI DUNG:

Chương  1:  CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VÀ  THỰC  TIỄN  VỀ  NÂNG  CAO
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG  .......................  5
1.1. Cơ sở lý luận về  chất lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
tại ngân hàng  .....................................................................................................  5
1.1.1. Các khái niệm cơ bản  ..............................................................................  5
1.1.2. Yêu cầu của nguồn nhân lực làm việc trong ngân hàng  .........................  8
1.1.3. Vai trò nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng ......................  11
1.1.4. Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng  ..............  12
1.1.5. Các yếu tố  ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
ngân hàng  ........................................................................................................  17
1.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số  ngân
hàng trên thế giới và ở Việt Nam  ....................................................................  21
1.2.1.  Kinh  nghiệm  nâng  cao  chất  lượng  nguồn  nhân  lực  BIDV  chi
nhánh Thái Nguyên  .........................................................................................  21
1.2.2  Kinh  nghiệm  nâng  cao  chất  lượng  nguồn  nhân  lực  của
Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên ............................................................  22
1.2.3.  Bài học kinh nghiệm  rút ra về  nâng cao  chất lư ợng tại  Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  ...  24
Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................................  26
2.1. Câu hỏi nghiên cứu  ..................................................................................  26
2.2. Phương pháp nghiên cứu  ..........................................................................  26
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin  ............................................................  26
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin  .............................................  28
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin  ..........................................................  28
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu  ...................................................................  29
2.4. Thông tin về đối tượng nghiên cứu  ..........................................................  33
Chương  3 :  THỰC  TRẠNG  NÂNG  CAO  CHẤT  LƯỢNG  NGUỒN
NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN  .............  34
3.1. Giới thiệu về  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt
Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  ...................................................................  34
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ........................  34
3.1.2.Chức  năng  nhiệm  vụ  của  Ngân  hàng  Nông  nghiệp  và  Phát  triển
Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  .........................................  35
3.1.3. Tổ  chức bộ  máy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.  ..................................................  35
3.1.4. Nguồn vốn hoạt động và các hoạt động nghiệp  vụ  chính của Ngân
hàng  Nông  nghiệp  và  Phát  triển  Nông  thôn  Việt  Nam  chi  nhánh  tỉnh
Thái Nguyên  ....................................................................................................  39
3.1.5. Tình hình nguồn nhân lực của ngân hàngcủa NH NN&PTNT VN,
Chi nhánh tỉnh TN  ...........................................................................................  44
3.2. Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  .......  54
3.2.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu.  ...........................................  54
3.2.2. Hoạch định nguồn nhân lực  ..................................................................  55
3.2.3. Tuyển dụng và thu hút nhân lực  ............................................................  58
3.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  tại  Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  ...................  64
3.2.5. Sắp xếp công việc  ..................................................................................  72
3.2.6. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực  ....................................................  74
3.2.7. Duy trì và đãi ngộ nguồn nhân lực  ........................................................  78
3.3. Các yếu tố  ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh
tỉnh Thái Nguyên  .............................................................................................  81
3.3.1. Các yếu tố  bên trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  ..................................................  81
3.3.2. Các yếu tố  bên ngoài Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  ..................................................  84
3.4.  Đánh  giá  chung  về  nâng  cao  chất  lư ợng  nguồn  nhân  lực  Ngân  hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh t ỉnh Thái Nguyên  ....  87
3.4.1. Những mặt đạt được  ..............................................................................  87
3.4.2. Những mặt còn hạn chế  .........................................................................  89
3.4.3. Nguyên nhân  .........................................................................................  90
Chương  4:  GIẢI  PHÁP  NÂNG  CAO  CHẤT  LƯỢNG  NGUỒN
NHÂN LỰC  TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN  .............  92
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi
nhánh tỉnh Thái Nguyên  ..................................................................................  92
4.1.1. Quan điểm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  ...........  92
4.1.2. Định hướng nâng cao chất lư ợng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ............  93
4.1.3. Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  .......  94
4.2.  Giải  pháp  nâng  cao  chất  lượng  nguồn  nhân  lực  Ngân  hàng  Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  .......  95
4.2.1. Giải pháp nâng cao công tác Hoạch định nguồn cán bộ  tại Ngân
hàng  Nông  nghiệp  và  Phát  triển  Nông  thôn  Việt  Nam,  chi  nhánh  tỉnh
Thái Nguyên  ....................................................................................................  95
4.2.2.  Giải pháp nâng cao công tác tuy ển dụng cán bộ  tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ............  97
4.2.3. Giải pháp nâng cao công tác đào tạo cán bộ  tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  .......  98
4.2.4. Giải pháp nâng cao công tác sắp xếp cán bộ  tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  .....  101
4.2.5.  Giải  pháp  nâng  cao  công  tác  đánh  giá  cán  bộ  Ngân  hàng  Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên  .....  102
4.2.7. Nhóm các giải pháp khác  ....................................................................  107
4.3. Kiến nghị  ................................................................................................  108
KẾT LUẬN  ..................................................................................................  112
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..........................................................................  115
PHỤ LỤC  .....................................................................................................  117

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Thảo Phạm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: