Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất huyện M’Đrăk – tỉnh Đăk Lăk


Huyện M’đrắk nằm về phía Đông của tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 133.682,0 ha, chiếm 10,18% so với toàn tỉnh Đăk Lắk. Toàn huyện có 11 xã và một thị trấn. Qua nghiên cứu đặc điểm đất đai của huyện M’đrắk cho thấy đất tốt không nhiều, tầng đất mỏng, chỉcó 8.953 ha đất đỏbazan chiếm 6,7% diện tích tự nhiên thuộc loại đất tốt có khảnăng thích nghi với nhiều loại cây trồng: như cà phê, cao su.. Đây cũng là một trong những huyện mà tỷlệkhai thác đất đai vào sản xuất nông nghiệp vào loại thấp nhất tỉnh Đắk Lắk, chỉcó 25,06% diện tích tựnhiên. Bằng các phương pháp tổng hợp thống kê và phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân. Kết quảchỉra toàn huyện M’đrắk có 6 nhóm đất chính với 9 kiểu sử dụng đất. Trên cơs ở kết quảnghiên cứu tài nguyên đất đã định hướng việc quy hoạch sửdụng đất nông nghiệp của huyện M’đrắk đến năm 2010 và định hướng
sửdụng đất trong tương lai một cách có hiệu quả.


Từ khoá: Huyện M’đrắk, nhóm đất, sử dụng đất, sử dụng đất nông nghiệp.

SUMMARY

M’Drak, a mountainous district located in the east of Dak Lak province has a total land area of 133,682 ha, accounting for 10,18% of Dak Lak provincial land. The district has eleven communes and a town. Study on characteristics of natural land resources showed that M’Drak district has 8,953 ha Ferralsols of good fertility suitable for crop cultivation, including coffee and rubber, accounting for 6.7% of total M’Drak district’ natural land. By using statistical analysis and Participatory Rural Appraisal M’Drak district’s land could be classified into 6 soil groups with 9 land use types. Based on results of land evaluation, agricultural land use planning up to 2010 and beyond was proposed.

Key words: Agricultural land use, land use, M’Drak district, soil group.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: