ĐỒ ÁN - Các vấn đề liên quan đến điều khiển động cơ điện không đồng bộ ba pha


Nội dung đồ án này là tìm hiểu và thiết kế bộ biến tần truyền thống ba pha điều khiển động cơ không đồng bộ theo phương pháp U/f = const và điều chế SPWM.
Từ cơ sở lý thuyết về động cơ không đồng bộ ba pha, phương pháp điều khiển bằng tần số và qua tìm hiều khảo sát các bộ biến tần thực tế hiện nay cũng như đánh giá các phương pháp điều khiển, nội dung của đồ án đã đề xuất ra mô hình biến tần điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng trong các hệ truyền động với giá thành thấp, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của thực tế. Do hạn chế về mặt thời gian nên trong phạm vi đồ án này chỉ dừng lại ở điều khiển vòng hở động cơ không đồng bộ ba pha và hi vọng đề tài sẽ được tiếp tục phát triển trong tương lai.

Nội dung đồ án gồm

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

CHƯƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

1. Các yêu cầu đặt ra đối với việc điều khiển động cơ
2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha
3. Điều chỉnh động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi tần số nguồn
4. Phương pháp điều chỉnh U/f  = const

CHƯƠNG 3: BIẾN TẦN

1. Biến tần và tầm quan trọng của biến tần trong công nghiệp
2. Phân loại biến tần
3. Cấu trúc cơ bản của một bộ biến tần
4. Phương thức điều khiển

PHẦN II: THIẾT KẾ SƠ BỘ
1. Sơ đồ cấu trúc
2. Sơ đồ tính năng

PHẦN III: THIẾT KẾ CHI TIẾT

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

1. Tính toán các thông số động cơ
2. Thiết kế tầng nghịch lưu và tầng mạch kích
2.1. Giới thiệu về module công suất IRAMX16UP60A
2.2. Tính chọn tụ boostrap
3. Thiết kế mạch theo dõi dòng điện
4. Thiết kế mạch điều khiển
5. Thiết kế bộ nguồn

CHƯƠNG 2: GIẢI THUẬT VÀ LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN

1. Phân tích khảo sát phương pháp điều chế độ rộng xung SPWM
2. Phương pháp điều chế tín hiệu SPWM ba pha theo luật U/f=const sử dụng PSoC

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: