ĐỒ ÁN - Thiết kế Website tin tức     Giới thiệu đề tài Website Tin Tức “Tin tức tích lũy trong mỗi chúng ta được gọi là kiến thức, tài sản quý giá nhất của con người” Tin tức vô cùng quan trọng nó cho người ta tri thức và là cơ sở để người ta tiến hành mọi việc lớn nhỏ. Khi có Internet, tin tức càng quan trọng vì tốc độ lan truyền nhanh ảnh hưởng ngay tức thì trên diện rộng.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu đề tài Website Tin Tức
1.2 Phân tích những tiêu chí hình thành Tin Tức
1.3 Yêu cầu Website
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ
2.1 Cài đặt Appserv
2.2 Lập trình cơ sở dữ liệu MySQL
2.2.1 Kết nối CSDL
2.2.2 Chọn CSDL sử dụng
2.2.3 Thực thi các câu lệnh truy vấn
2.2.4 Duyệt recordset
2.2.5 Đếm số record trong recordset
2.2.6 Lấy ID vừa mới cập nhật
2.2.7 Thông báo lỗi của MYSQL
2.2.8 Nhảy đến 1 record trong recordset
2.2.9 Đóng kết nối
2.3 Lập trình PHP
2.3.1 Giới thiệu
2.3.2 Một số lệnh PHP
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.1 Phân tích mức quan niệm dữ liệu
3.1.1 Mô tả thực thể kết hợp
3.1.2 Mô tả các mối kết hợp
3.1.4 Từ điển cơ sở dữ liệu
3.2 Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Diagram)
3.3 Mô tả các ràng buộc toàn vẹn và bảng tầm ảnh hưởng
3.3.1 Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là 1 quan hệ
3.3.2 Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh gồm nhiều quan hệ
3.4 Mô hình UML
3.4.1 Xác định các Actor
3.4.2 Xác định các chức năng của Actor
3.4.3 Xác định các Usecase
3.4.4 Đặc tả mô hình UML
3.4.5 UseCase Diagram
3.4.6 Sequence Diagram
3.4.7 Class Diagram
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
4.1 Web User
4.1.1 Tổ chức
4.1.2 Hiện Thực
4.2 Web Admin
4.2.1 Tổ chức
4.2.2 Hiện thực
KẾT LUẬN
1 Kết quả đạt được
2 Hướng phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: