PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN VÀ KHO VẬN BƯU ĐIỆN


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Trần Duy Tuấn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


NỘI DUNG:

Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ
BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP  4
1.1.   Tổng quan tình hình nghiên cứu  4
1.2.   Một số khái niệm cơ bản  9
1.2.1. Tài chính doanh nghiệp  9
1.2.2. Tài sản của doanh nghiệp  11
1.2.3. Vốn của doanh nghiệp  12
1.3.  Khái niệm và phân định nội dung quản lý tài chính doanh nghiệp  15
1.3.1. Khái niệm và vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp  15
1.3.2. Nội dung quản lý tài chính trong doanh nghiệp  18
1.3.3. Quy trình quản lý tài chính trong doanh nghiệp  20
1.3.4. Lập kế hoạch kinh doanh  28
1.3.5. Tổ chức huy động vốn  32
1.3.6. Tổ chức quản lý sử dụng vốn  39
1.3.7. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn  44
1.3.8. Phân phối lợi nhuận và thực hiện trích lập  48
1.3.9. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của doanh nghiêp  57
1.4.  Phương pháp quản lý tài chính doanh nghiệp  66
1.4.1. Phƣơng pháp đánh giá  66
1.4.2. Phƣơng pháp phân tích nhân tố  68
1.4.3. Phƣơng pháp dự đoán  69
Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI  70
2.1. Nguồn tài liệu  70
2.2. Phương pháp nghiên cứu  70
2.2.1. Phƣơng pháp thu thập, xử lý và phân tích tài liệu  70
2.2.2. Phƣơng pháp thống kê, mô tả  71
2.2.3. Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp  71
2.2.4. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát  72
Chƣơng 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN
VÀ KHO VẬN BƢU ĐIỆN  73
3.1. Khái quát về Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện  73
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển:  73
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực  75
3.1.3. Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh  77
3.1.4. Một số kết quả kinh doanh  81
3.2. Phân tích thực trạng quản lý tài chính của Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu
điện  83
3.2.1. Khái quát tình hình tài chính  83
3.2.2. Thực trạng công tác hoạch định kế hoạch tài chính của Công ty vận
chuyển và kho vận Bƣu điện  87
3.2.3. Công tác quản lý tài chính  97
3.2.4. Thực trạng kiểm tra tài chính của Công ty Vận chuyển và Kho vận
Bƣu điện  102
3.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý tài chính của Công ty vận chuyển và
kho vận Bưu điện  103
3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc  103
3.3.2. Những tồn tại hạn chế  105
3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế  105
Chƣơng 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
TY VẬN CHUYỂN VÀ KHO VẬN BƢU ĐIỆN  107
4.1. Định hướng phát triển và một số mục tiêu kinh doanh của Công ty Vận chuyển
và Kho vận Bưu điện  107
4.1.1. Định hƣớng phát triển của Công ty Vận chuyển và Kho vận Bƣu điện đến năm
2020  107
4.1.2. Một số mục tiêu kinh doanh của Công ty Vận chuyển và Kho vận Bƣu điện
đến năm 2020  108
4.2. Định hướng phát triển kinh doanh và mục tiêu quản lý tài chính của Công ty
Vận chuyển và Kho vận Bưu điện  109
4.2.1. Định hƣớng phát triển kinh doanh và lộ trình tham gia cung ứng dịch vụ
logistics của Công ty  109
4.2.2. Một số mục tiêu quản lý tài chính của Công ty Vận chuyển và Kho vận Bƣu
điện Việt Nam  110
4.3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty Vận chuyển và Kho
vận Bưu điện  111
4.3.1. Hoàn thiện phân tích tài chính  111
4.3.2. Hoàn thiện tổ chức hoạch định và thực thi kế hoạch tài chính  120
4.3.3. Hoàn thiện kiểm tra, kiểm soát tài chính  120
4.3.4. Hoàn thiện tổ chức bộ quản lý tài chính  121
4.3.5. Hoàn thiện cơ chế quản lý  122
4.3.6. Đề xuất đƣợc Tổng Công ty trao quyền tự chủ về tài chính  123
4.3.7. Một số giải pháp khác  124
4.4. Một số kiến nghị  125
4.4.1. Đối với VNPOST  126
4.4.2. Đối với Công ty  127
KẾT LUẬN  129

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: