LUẬN VĂN - Quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh đái tháo đường Type 2 tại nhà, tỉnh Thái Bình


Bệnh đái tháo đƣờng (ĐTĐ) là bệnh mạn tính do sự thiếu hụt insulin so với nhu cầu cần thiết của cơ thể. Bệnh đái tháo đƣờng có liên quan đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm nhƣ là sự tổn thƣơng về dây thần kinh mắt, sự tổn thƣơng về thận và đƣợc biết nhiều nhất là các biến chứng thần kinh do bệnh đái tháo đƣờng. Biến chứng này có thể gây phiền toái nghiêm trọng đến đời sống làm việc và sinh hoạt của ngƣời bệnh [25].


NỘI DUNG:

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN .......................................................................................3
1.1. Bệnh đái tháo đƣờng và đặc điểm bệnh đái tháo đƣờng ..................................3
1.2. Kiến thức về bệnh ĐTĐ và một số yếu tố liên quan ........................................8
1.3. Chất lƣợng cuộc sống .....................................................................................12
1.4. Tự quản lý, chăm sóc ngƣời bệnh tại nhà.......................................................25
1.5. Tình hình nghiên cứu tự quản lý, chăm sóc với bệnh ĐTĐ ...........................31
CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................37
2.1. Đối tƣợng, địa điểm và thời gian nghiên cứu .................................................37
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................39
2.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu .........................................................................43
2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu ..............................................................................51
2.5. Sai số có thể gặp và các biện pháp khắc phục ...............................................55
2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu...................................................................55
CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................................57
3.1. Kiến thức của ngƣời bệnh và một số yếu tố liên quan ...................................57
3.2. Chất lƣợng cuộc sống theo công cụ SF 36 .....................................................71
3.3. Chất lƣợng cuộc sống theo công cụ EQ-5D và VAS .....................................80
3.4. Hiệu quả giải pháp quản lý, chăm sóc ngƣời bệnh tại nhà .............................85
CHƢƠNG IV: BÀN LUẬN......................................................................................95
4.1. Kiến thức của ngƣời bệnh và một số yếu tố liên quan. ..................................95
4.2. Chất lƣợng cuộc sống theo SF 36. ................................................................102
4.3. Chất lƣợng cuộc sống theo công cụ EQ-5D và VAS. ..................................113
4.4. Hiệu quả giải pháp can thiệp quản lý, chăm sóc ngƣời bệnh tại nhà. ..........115
KẾT LUẬN .............................................................................................................124
1. Kiến thức về ĐTĐ và một số yếu tố liên quan. ...............................................124
2. Chất lƣợng cuộc sống và các yếu tố liên quan. ...............................................124
3. Hiệu quả giải pháp can thiệp. ..........................................................................125

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: