LUẬN VĂN - Quản lý nguồn nhân lực tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ


Sự phát triển nhanh chóng ngành phát thanh, truyền hình và sự thu hút đầu tư ở quy mô lớn diễn ra trong thời gian qua được coi là ngành kinh doanh phát triển nhanh, có xu hướng xã hội hóa cao. Sự kết hợp giữa Nhà nước với tư nhân trong ngành Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) là hết sức cần thiết, nhất là trong điều kiện ngành này đang trong giai đoạn chuyển đổi sang công nghệ số hóa. Công nghệ số hóa sẽ mang lại những khả năng phục vụ mới cho phát thanh, truyền hình: phát thanh, truyền hình chất lượng cao qua mạng số mặt đất và vệ tinh; trên mạng internet; qua cáp; mở rộng các dịch vụ mới…

Đổi mới về công nghệ , phát thanh truyền hình là xu thế tất yếu của các Đài PT - TH trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mục đích là nâng cao chất lượng sản phẩm, thoả mãn tối đa nhu cầu thông tin và giải trí của khách hàng. Khách hàng của PT - TH ngày nay có nhiều sự lựa chọn để thưởng thức các kênh, các chương trình truyền hình yêu thích qua nhiều hình thức khác nhau. Nhưng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, giữ vững uy tín và thương hiệu, đòi hỏi các nhà cung cấp phải rất nỗ lực, trong đó nhân tố con người là đặc biệt quan trọng. Đó phải là những nhà quản lý, là các phóng viên, biên tập viên, các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các nhà cung cấp phát thanh, truyền hình nói chung, Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý, đào tạo, sử dụng quản lý và phát triển nguồn nhân lực công chức viên chức. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn thuộc Đài đã không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của đơn vị.

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 3
4. Những đóng góp của đề tài ........................................................................... 3
5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ
NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH ...... 5
1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 5
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ......................................................................... 5
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của nguồn nhân lực phát thanh, truyền hình .......... 6
1.1.3. Quản lý nguồn nhân lực phát thanh, truyền hình .................................... 9
1.1.4. Nội dung quản lý nguồn nhân lực phát thanh,truyền hình .................... 12
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý, phát triển nhân lực
phát thanh, truyền hình .................................................................................... 16
1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 20
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý, phát triển nguồn nhân lực phát thanh, truyền
hình trong nước ............................................................................................... 20
1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với Đài PT - TH tỉnh Phú Thọ ...................... 22
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 23
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 23
2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 23
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ............................................................ 23
2.2.2. Phân tích, xử lý thông tin ...................................................................... 24
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 25
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu .................................................................................. 26
2.3.1.Chỉ tiêu phản ánh tình nguồn nhân lực .................................................. 26
2.3.2.Các chỉ tiêu phản ánh công tác quản lý nguồn nhân lực ........................ 27
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH PHÚ THỌ ....... 28
3.1. Giới thiệu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ ......................... 28
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................ 28
3.1.2. Khái quát về vị trí, chức năng ............................................................... 29
3.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn......................................................................... 29
3.1.4. Hệ thống tổ chức quản lý ...................................................................... 30
3.2. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Đài PT - TH tỉnh
Phú Thọ ........................................................................................................... 31
3.2.1. Khái quát nguồn nhân lực tại Đài ......................................................... 31
3.2.2. Hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Đài PT - TH tỉnh Phú Thọ ....... 35
3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực tại Đài
PT-TH tỉnh Phú Thọ........................................................................................ 56
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý nguồn nhân lực tại Đài PT-TH
tỉnh Phú Thọ .................................................................................................... 60
3.3.1. Những kết quả đạt được ........................................................................ 60
3.3.2. Những yếu kém hạn chế ........................................................................ 61
3.3.3. Nguyên nhân của những yếu kém hạn chế ........................................... 62
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
TỈNH PHÚ THỌ ........................................................................................... 63
4.1. Định hướng, mục tiêu quản lý nguồn nhân lực tại Đài phát thanh,
truyền hình tỉnh Phú Thọ................................................................................. 63
4.1.1. Định hướng............................................................................................ 63
4.1.2. Mục tiêu................................................................................................. 65
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Đài phát
thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ ....................................................................... 65
4.2.1.Hoàn thiện tổ chức bộ máy đi đôi với đổi mới công tác hoạch định
phát triển nguồn nhân lực ................................................................................ 65
4.2.2. Đổi mới công tác tuyển dụng nhân lực ................................................. 67
4.2.3. Nâng cao hiệu quả đào tạo đi đôi với sử dụng hợp lý nguồn nhân lực ....... 71
4.2.4. Thực hiện đánh giá công việc đối với cán bộ nhân viên một cách
công bằng và chính xác ................................................................................... 72
4.2.5. Tạo động lực làm việc cho người lao động........................................... 75
4.3. Kiến nghị .................................................................................................. 78
4.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước .......................................................... 78
4.3.2. Kiến nghị với UBND tỉnh Phú Thọ ...................................................... 79
4.3.3.Kiến nghị đối với các Trường, Trung tâm đào tạo ................................ 79
KẾT LUẬN .................................................................................................... 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 83
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 85

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Mập) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: