SÁCH SCAN - Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thống kê thực nghiệm (Phan Hiếu Hiền)


Tập sách này giới thiệu về bố trí và phân tích số liệu thực nghiệm, với mục tiêu phục vụ nghiên cứu khoa học và giúp suy diễn sự kiện đời thường một cách khoa học. Sách có hai công dụng:

- Giáo trình cho sinh viên các ngành kỹ thuật và sinh học
- Tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu khi gặp các vấn đề cơ bản về bố trí thí nghiệm.


NGUỒN:

Tài liệu này được hỗ trợ cho thành viên vào mục đích học tập và nghiên cứu bởi Group "Free Load Tài Liệu".

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: