GIÁO TRÌNH - Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp (Lê Mỹ Hồng)


NỘI DUNG:

PHẦN I. CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP
Chương I. Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng cơ học
Chương II. Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng nhiệt
Chương III. Quá trình cho sản phẩm vào bao bì - bài khí - ghép kín
Chương IV. Cơ sở của quá trình thanh trùng đồ hộp
Chương V. Quá trình bảo ôn - đóng gói đồ hộp thực phẩm


PHẦN II. GIỚI THIỆU KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MỘT SỐ THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP
Chương VI. Kỹ thuật chế biến đồ hộp quả nước đường
Chương VII. Kỹ thuật chế biến đồ hộp nước quả
Chương VIII. Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả
Chương IX. Kỹ thuật chế biến đồ hộp cá - thịt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: