Hướng dẫn sử dụng phần mềm HEC-HMS


NỘI DUNG:

PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM HEC – HMS 1
1.1 Giới thiệu về phần mềm HEC - HMS 1
1.2 Ứng dụng của phần mềm 1
PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHẦN MỀM 3
2.1 Các phương pháp tính mưa trong mô hình 4
2.2.1 Phương pháp biểu đồ mưa 4
2.2.2 Phương pháp tính mưa bình quân trên lưu vực 5
2.2 Các phương pháp tính tổn thất 6
2.2.1 Phương pháp tốc độ thấm ban đầu và thấm ổn định (Intial and Constant Rate 7
2.2.2 Phương pháp chỉ số thấm CN (SCS Curve Number) 8
2.2.3 Phương pháp tính thấm Green và Ampt 10
2.2.4 Phương pháp tính toán độ ẩm đất (Soil Moisture Accounting) 11
2.3 Đường quá trình lũ đơn vị 13
2.3.1 Phương pháp cơ bản 14
2.3.2 Đường quá trình đơn vị tổng hợp 14
2.4 Tính toán dòng chảy ngầm 19
2.4.1 Các phương pháp cắt nước ngầm 19
2.4.2. Phương pháp dòng chảy ngầm ổn định theo tháng (Constant Monthly) 20
2.4.3. Hồ chứa tuyến tính (Linear Reservoir) 20
2.5 Diễn toán dòng chảy 21
2.5.1 Phương pháp diễn toán sóng động học 22
2.5.2 Phương pháp Muskingum 24
2.5.3 Phương pháp diễn toán Muskingum- Cunge 26
2.5.4. Modified Puls 29
2.5.5. Phương pháp diễn toán Lag 30

PHẦN III. HƯỚNG DẪN LẬP MÔ HÌNH HEC – HMS 31
3.1 Chuẩn bị tài liệu 31
3.2 Xây dựng mô hình 31
3.2.1 Các bước xây dựng mô hình 31
3.2.2 Khai báo các thông số cho hồ chưa – tính điều tiết lũ 41
3.2.3 Phân tích kết quả tính toán 43
3.3 Ví dụ về tính toán lũ thiết kế cho công trình hồ chứa nước sông Mây – Đồng Nai 46
3.3.1 Bước 1: chuẩn bị tài liệu đầu vào 46
3.3.2 Bước 2: Thiết lập mô hình 48
3.3.3. Bước 3: Nhập các số liệu đầu vào bao gồm mưa, quan hệ lòng hồ vào mô hình 48
3.3.4. Bước 4: Tạo mô hình lưu vực (Basin Modun); Và khai báo các thông số lưu vực 51
3.3.5. Bước 5: Khai báo mô hình khí tượng 58
3.3.6. Bước 6. Khai báo modun điều khiển 59
3.3.7. Bước 7. Mô phỏng 60
3.3.8. Xem và phân tích kết quả 61
PHẦN IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: