ĐỒ ÁN - Hệ thống điều khiền và giám sát ngôi nhà thông minh


Các tham số ban đầu:

- Nguồn cấp cho mạch động lực: 12V DC hoặc 220V AC
- Nguồn cấp cho mạch điều khiển: 3.3V DC hoặc 5V DC
- Để phát hiện đối tượng và điều khiển các thiết bị sửd ụng các bộ cảm biến, phần mềm blynk.


NỘI DUNG:

CHƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUANVỀ ĐỀ TÀI  .......................................  6
1.1 VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNGCỦA ARDUINO HIỆN NAY  ................................  6
1.1.1 Giới thiệu vềarduino..........................................................................................  6
1.1.2 Ứng dụng arduino trong thực tế  .........................................................................  6
1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  ........................................................................................  8
1.3 MỤC ĐÍCHCỦA ĐỀTÀI  ...................................................................................  9
1.4 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  .........................................................  9
1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ...............................................................  9
CHƠNG  2:TỔNG  QUANVỀHỆ  THỐNG  WIFI,  GIỚI  THIỆU  CHIP
ESP8622 VÀ BOARDARDUINO UNO  ...............................................................  10
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ WIFI  ...............................................................  10
2.1.1 Nguyên tắc hoạt động.......................................................................................  10
2.1.2 Các chuẩn kếtnối  .............................................................................................  11
2.2 GIỚI THIỆU VỀ MODULEESP8622  ...............................................................  14
2.2.1 Tổngquan về module esp8622  ........................................................................  14
2.2.2 Tínhnăng của chip esp8622  .............................................................................  14
2.2.3 Sơ đồchân  ........................................................................................................  15
2.2.4 Tập lệnh AT giaotiếp với Module ESP8266.  ..................................................  15
2.2.5 Các phương phápkết nối thiết bịvới esp8266  .................................................  17
2.3 GIỚI THIỆU VỀ BOARD ARDUINO ..............................................................  22
2.3.1 Cấu tạo phầncứng  ............................................................................................  22
2.3.2 Môi trường lậptrình boardmạch Arduino  .......................................................  23
2.3.3 Các loại Boardmạch Arduino  ..........................................................................  23
2.3.5 Sơ đồchânboard arduino uno ........................................................................  26
2.3.6. Các thông sốcủaboard arduino uno  ...............................................................  27
2.4 TỔNGQUANVỀ PHẦN MỀM BLYNK .........................................................  47
2.4.1 Giới thiệu phầnmềm blynk  ..............................................................................  47
2.4.2 Thao tác đốivới phầnmềm blynk  ....................................................................  48
CHƠNG  3:  THIẾTKẾ  VÀLẮP  RÁP  MÔ  HÌNH  NGÔI  NHÀ  THÔNG
MINH........................................................................................................................  51
3.1 SƠ ĐỒKHỐITỔNG QUÁTCỦAHỆ THỐNG  ...............................................  51
3.2 KHỐI GIAO TIẾPMẠNG WIFI  ......................................................................  52
3.3 KHỐIXỬLÝ TRUNG TÂM  .............................................................................  53
3.4 KHỐICẢM BIẾN  ..............................................................................................  54
3.4.2 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22  ....................................................................  56
3.5 KHỐICƠCẤU CHẤP HÀNH ..........................................................................  57
3.5.1 Rơ le  .................................................................................................................  57
3.5.2 Động cơservo  ..................................................................................................  58
3.5.3 Còi báo động  ....................................................................................................  60
3.5.4 Động cơmột chiều  ...........................................................................................  61
3.6. KHỐI HIỂN THỊ LCD.......................................................................................  62
3.6.1Chức năng  .........................................................................................................  62
3.6.2 Thiếtkế: ...........................................................................................................  63
3.7 KHỐI NGUỒN  ...................................................................................................  65
CHƠNG 4. LẬP TRÌNH TRỜNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN  ...........................  67
4.1 TRƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ARDUINO  ...................................................  67
4.1.1 lưu đồ thuật toán ardiuno  .................................................................................  67
4.1.2 Chi tiết trương trình điều khiển arduino ..........................................................  68
4.2 TRƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ESP8266  .......................................................  71
4.2.1 Lưu đồ thuật toánesp8266  ...............................................................................  71
4.2.2 Chi tiết trương trình điều khiển esp8266  .........................................................  72
CHƠNG 5. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀHỚNG PHÁT TRIỂN  ................  76
5.1. KIỂMTRAHỆ THỐNG  ...................................................................................  76
5.2. KẾT QUẢ  ..........................................................................................................  76
5.3 KẾT LUẬN  .........................................................................................................  77
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .........................................................................................  78

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: