SÁCH - Cấp Nước - Tập 1 Mạng lưới cấp nước (PGS.TS. Nguyễn Văn Tín Cb)


Cuốn sách Cấp Nước (Tập 1) - Mạng Lưới Cấp Nước này có thể dùng làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước của các trường đại học và các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật làm việc trong các cơ quan thiết kế, thi công, quản lý hệ thống cấp nước.
Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản về cấu tạo, nguyên tắc làm việc, phương pháp tính toán , thiết kế, lắp đặt, quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước và các công trình của hệ thống cấp nước có liên quan.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần - 12 chương.

Phần I: Từ chương 1 đến chương 5, trình bày những khái niệm chung về hệ thống cấp nước (HTCN).
Phần II: Từ chương 6 đến chương 8, trình bày cơ sở, phương pháp tính toán thiết kế hệ thống dẫn và phân phối nước.
Phần III: Gồm chương 9 và 10, trình bày cấu tạo mạng lưới cấp nước (MLCN).
Phần IV: Gồm 2 chương 11 và 12, trình bày các vấn đề cơ bản về thi công, quản lí, vận hành MLCN.

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: