Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương Các định luật bảo toàn Vật lí 10 Trung học phổ thông


Nghị quyết kì họp thứ 8, Quốc hội khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam đã nêu: "Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội".
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ thị: "Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và ĐG kết quả giáo dục theo định hướng ĐG NL người học; kết hợp ĐG cả quá trình với ĐG cuối kì học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển".


NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Giả thuyết khoa học 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Phương pháp nghiên cứu 3
7. Đóng góp mới của đề tài 4
8. Cấu trúc của luận văn 4
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRÊN LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 5
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 5
1.1.1. Một số nghiên cứu trên thế giới 5
1.1.2. Một số nghiên cứu ở Việt Nam 5
1.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 7
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản 7
1.2.2. Mối quan hệ giữa kiểm tra, đánh giá với các yếu tố của quá trình dạy học 9
1.2.3. Vai trò của kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học 10
1.3. Đánh giá quá trình trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông 11
1.3.1. Định hướng đổi mới đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sinh 11
1.3.2. Quan niệm về đánh giá quá trình trong dạy học 12
1.3.3. Các hình thức đánh giá quá trình 13
1.3.4. Phương pháp đánh giá quá trình 13
1.3.5. Các hình thức đánh giá quá trình 21
1.4. Các kĩ thuật đánh giá trên lớp học sử dụng trong quá trình dạy học ở trường trung học phổ thông 25
1.4.1. Các kĩ thuật đánh giá trên lớp học 25
1.4.2. Nguyên tắc lựa chọn một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong đánh giá quá trình dạy học Vật lí 37
1.5. Thực trạng việc vận dụng các kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong đánh giá quá trình dạy học môn Vật lí ở Trường trung học phổ thông hiện nay 39
1.5.1. Mục đích, đối tương, thời gian, địa điểm và nội dung điều tra 39
1.5.2. Kết quả điều tra thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Vật lý của học sinh trung học phổ thông 39
Kết luận chương 1 43
Chương 2. VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRÊN LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN", VẬT LÍ 10 44
2.1. Tổng quan nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" 44
2.1.1. Mục tiêu dạy học chương "Các định luật bảo toàn" 44
2.1.2. Xác định mục tiêu cần đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học chương ‘‘Các định luật bảo toàn’’ 45
2.1.3. Những sai lầm phổ biến của học sinh khi giải bài tập của chương “Các định luật bảo toàn” 47
2.2. Xây dựng bộ công cụ đánh giá trên lớp học trong quá trình dạy học chương ‘‘Các định luật bảo toàn’’ 48
2.2.1.Bộ công cụ đánh giá mức độ nhận thức 48
2.2.2. Bộ công cụ đánh giá năng lực vận dụng của học sinh trong dạy học chương "Các định luật bảo toàn". 56
2.2.3. Bộ công cụ tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy học 64
2.3. Thiết kế một số tiến trình dạy học chương "Các định luật bảo toàn" có sử dụng bộ công cụ đánh giá trên lớp học 65
2.3.1. Tiến trình dạy học bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 1) 65
2.3.2. Tiến trình dạy học bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 2) 70
2.3.3. Tiến trình dạy học bài 27: Cơ năng 77
Kết luận chương 2 82
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 83
3.1. Mục đích thực nghiệm 83
3.2. Đối tượng và thời gian, địa điểm thực nghiệm sư phạm. 83
3.2.1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm 83
3.2.2. Thời gian và địa điểm thực nghiệm sư phạm 83
3.3. Phương pháp thực nghiệm 83
3.3.1. Phương pháp điều tra 83
3.3.2. Phương pháp quan sát 83
3.3.3. Phương pháp thống kê toán học 83
3.3.4. Phương pháp case - study 84
3.3.5. Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá 84
3.4. Nội dung thực nghiệm 85
3.4.1. Tài liệu thực nghiệm sư phạm. 85
3.4.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm 85
3.4.3. Chọn mẫu thực nghiệm 86
3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm 87
3.5.1. Phân tích định tính 87
3.5.2. Phân tích định lượng 89
3.5.3. Quan sát, đánh giá năng lực GQVĐ của một nhóm học sinh để kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài (Case- study). 91
3.5.4. Kết quả thăm dò giáo viên về tính khả thi của bộ công cụ đánh giá trên lớp học và giáo án đã biên soạn trong quá trình thực nghiệm sư phạm 96
Kết luận chương 3 98
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
Phụ lục 1 103

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Trần Hiền Ngân) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: