Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học toán lớp 2


NỘI DUNG:

Chƣơng 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ........................................ 8
1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề................................................. 8
1.2. Đánh giá trên lớp học......................................................................... 12
1.2.1. Đánh giá kết quả học tập của học sinh ............................................. 12
1.2.2. Đánh giá quá trình trong dạy học ở Tiểu học .................................. 17
1.2.3. Đánh giá trên lớp học ở Tiểu học ..................................................... 19
1.3. Các kĩ thuật đánh giá trên lớp học ................................................... 21
1.3.1. Nhóm kĩ thuật đánh giá mức độ nhận thức ....................................... 21
1.3.2. Nhóm kĩ thuật đánh giá năng lực vận dụng ...................................... 25
1.3.3. Nhóm kĩ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy – học ....... 26
1.4. Thực trạng vận dụng các kĩ thuật đánh giá kết quả học tập trong
dạy học môn Toán ở các trƣờng Tiểu học .............................................. 27
1.4.1. Mục đích, đối tượng, thời gian, địa điểm và nội dung điều tra ........ 27
1.4.2. Kết quả điều tra thực trạng đánh giá kết quả học tập của học sinh
trong quá trình dạy học môn Toán ở trường Tiểu học ............................... 28

1.5. Kết luận chƣơng 1 .............................................................................. 35
Chƣơng 2VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRÊN LỚP
HỌC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 ............ 36
2.1. Nguyên tắc vận dụng kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong quá
trình dạy học môn Toán lớp 2 .................................................................. 36
2.2. Quy trìnhvận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong
quá trình dạy học môn Toán lớp 2 .......................................................... 37
2.3. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong quá trình
dạy học môn Toán lớp 2 ........................................................................... 38
2.3.1. Nhóm kĩ thuật đánh giá mức độ nhận thức ....................................... 38
2.3.2. Nhóm kĩ thuật đánh giá năng lực vận dụng ...................................... 60
2.3.3. Nhóm kĩ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy – học ....... 65
2.4. Kết luận chƣơng 2 .............................................................................. 71
Chƣơng 3THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .................................................. 72
3.1. Mục đích thực nghiệm ....................................................................... 72
3.2. Đối tƣợng và thời gian, địa điểm thực nghiệm sƣ phạm. ............... 72
3.2.1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm ................................................ 72
3.2.2. Thời gian và địa điểm thực nghiệm sư phạm.................................... 72
3.3. Phƣơng pháp thực nghiệm ................................................................ 72
3.3.1. Phương pháp điều tra ....................................................................... 72
3.3.2. Phương pháp quan sát ...................................................................... 72
3.3.3. Phương pháp thống kê Toán học ...................................................... 73
3.3.4. Phương pháp case - study ................................................................. 73
3.4. Nội dung thực nghiệm........................................................................ 73
3.4.1. Tài liệu thực nghiệm sư phạm. .......................................................... 73
3.4.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm ........................................................ 73
3.4.3. Chọn mẫu thực nghiệm ..................................................................... 74
3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm .......................................................... 76
3.5.1. Quan sát, đánh giá năng lực của một nhóm học sinh để kiểm nghiệm
tính khả thi của đề tài (Case- study). .......................................................... 77
3.5.2. Kết quả thăm dò giáo viên về tính khả thi của bộ công cụ đánh giá
trên lớp học và giáo án đã biên soạn trong quá trình thực nghiệm sư phạm
..................................................................................................................... 82
3.6. Kết luận chƣơng 3 .............................................................................. 83
KẾT LUẬN ................................................................................................ 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 85
PHỤ LỤC 1 ................................................................................................ 88
PHỤ LỤC 2 ................................................................................................ 92
PHỤ LỤC 3 ................................................................................................ 95
PHỤ LỤC 4 ................................................................................................ 97

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Trần Hiền Ngân) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: