Luận văn thạc sĩ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của khách hàng tại tp hcm


Nhà ở là một sản phẩm có giá trị đắt nhất và hầu hết mọi người chỉ thực hiện việc mua nhà một vài lần trong đời của họ vì họ có thể phải dùng tất cả tiền tích lũy trong nhiều năm để mua một căn nhà. Vì vậy, họ xem xét rất cẩn thận, xem xét rất nhiều điều, nhiều yếu tố trước khi quyết định mua một căn nhà. Như vậy, để hiểu được những mong muốn, nhu cầu và những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của họ là một vấn đề hết sức quan trọng đối với người bán và các công ty bất động sản. Điều quan trọng là phải biết những gì họ đang thực sự cần và mong muốn, các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của họ. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về nhà ở chỉ được thực hiện ở các nước phát triển, chỉ có một vài nghiên cứu được thực hiện tại các nước đang phát triển. Kết quả thu được trong các nền văn hóa và các nền kinh tế khác nhau có thể không giống nhau (Shyue và cộng sự, 2011).


NỘI DUNG:

Chƣơng 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu ............................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................................................................ 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................... 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 3
1.5. Ý nghĩa của đề tài............................................................................................. 3
1.6. Bố cục của đề tài .............................................................................................. 4
Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua sản
phẩm của khách hàng ...............................................................................................5
2.1. Hành vi người tiêu dùng .................................................................................. 5
2.1.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng ........................................................5
2.1.2. Quyết định mua sản phẩm của người tiêu dùng .....................................6
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm ..........................10
2.2. Tổng quan một số nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua
nhà của khách hàng. .............................................................................................. 12
2.3. Mô hình nghiên cứu đề nghị .......................................................................... 16
2.3.1. Tình hình tài chính ................................................................................17
2.3.2. Đặc điểm nhà ........................................................................................17
2.3.3. Không gian sống riêng tư......................................................................18
2.3.4. Vị trí nhà ...............................................................................................18
2.3.5. Tiện nghi công cộng .............................................................................19
2.3.6. Môi trường sống ...................................................................................19
2.3.7. Bằng chứng thực tế ...............................................................................20
Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................23
3.1. Quy trình nghiên cứu ..................................................................................... 23
3.2. Nghiên cứu định tính ...................................................................................... 24
3.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính ...............................................................24
3.2.2. Kết quả nghiên cứu định tính ................................................................25
3.3. Nghiên cứu định lượng .................................................................................. 26
3.3.1. Thiết kế nghiên cứu định lượng ............................................................26
3.3.2. Xử lý dữ liệu .........................................................................................28
3.4. Mô hình nghiên cứu và thang đo ................................................................... 29
Chƣơng 4: Phân tích kết quả nghiên cứu .............................................................34
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu ................................................................................... 34
4.2. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo ............................................................ 36
4.2.1. Đánh giá độ tin cậy thang đo quyết định mua nhà ...............................36
4.2.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo các thành phần ảnh hưởng đến quyết định
mua nhà ................................................................................................36
4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA .................................................................. 41
4.3.1. Phân tích nhân tố biến quyết định mua nhà ..........................................41
4.3.2. Phân tích nhân tố các biến ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ...........42
4.4. Phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. .......................... 44
4.4.1. Mô tả các biến trong mô hình hồi quy ..................................................44
4.4.2. Phân tích tương quan ............................................................................46
4.4.3. Phân tích hồi quy bội ............................................................................47
Chƣơng 5: Hàm ý về giải pháp và kết luận ..........................................................53
5.1. Các hàm ý về giải pháp .................................................................................. 53

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Mey Yin) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: