Phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam hiện hành


Trong những năm gàn đây tình hình xã hội càng phát triển về công nghệ khoa học kỹ thuật lẫn cả về nhận thức con người cũng tiến bộ, cuộc sống vật chất, mức sống con người ngày càng tăng cao hom so với trước kia. Giá trị con người được thể hiện ra, quyền con người được ghi nhận hom, mỗi người đều có những quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe.. .họ được phép bảo vệ họ chống lại sự tấn công của người khác, đôi khi hành động bảo vệ đó có thể là trái pháp luật, nhưng những hành vi đó được pháp Luật hình sự thừa nhận và được loại trừ tính chất nguy hiếm.


NỘI DUNG:

1. Lí do chọn đề tài.....................................................................................................7
2. Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài..........................................................7
3. Phạm vi nghiên cứu...............................................................................................8
4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................8
5. Kết cấu của đề tài:.................................................................................................8
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐÈ VÈ PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG TRONG LUẬT HÌNH sự
VIẸT NAM HIỆN HÀNH
1.1. Khái quát chung về phòng vệ chính đáng......................................................10
1.1.1. Khái niệm về phòng vệ chính đáng..........................................................10
1.1.2. Đặc điểm của phòng vệ chính đáng.........................................................10
1.2................................................................................................................................ Lị
ch sử của chế định phòng vệ chính đáng.................................................................11
1.2.1. Trước năm 1985..........................................................................................11
1.2.2. Từ năm 1985 đến năm 1999......................................................................14
1.2.3. Từ năm 1999 đến nay................................................................................16
1.3. Ctf sở lý luận của chế định phòng vệ chính đáng..........................................16
1.4. So sánh giữa phòng vệ chính đáng với tình thế cấp thiết..............................17
CHƯƠNG2TRÁCH NHIỆM HÌNH sự TRONG PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG THEO
LUẬTHÌNH Sự VIẸT NAM HIỂN HÀNH
2.1. Cơ sở trách nhiệm của phòng vệ chính đáng.................................................21
2.2. Dấu hiệu pháp lý của phòng vệ chính đáng...................................................21
2.2.1......................................................................................................................... M
ặt khách quan của phòng vệ chính đáng.............................................................21
2.2.2. Mặt chủ quan của phòng vệ chính đáng.................................................22
2.2.2.1. Dấu hiệu của lỗi...................................................................................22
2.2.22. Dấu hiệu động cơ, mục đích..................................................................23
CHƯƠNG 3 MỘT SÓ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
3.1.Tình hình thực tế trong việc áp dụng chế định phòng yệ chính đáng............41
đảm bảo đúng bản chất của một hành vi chính đáng được Nhà nước cho phép. ..43
3.2.3. Chưa quy định rõ hành vi xâm phạm trong trường họp như thế nào thì hành
vi chống trả được coi là phòng vệ, trường hợp nào thì không được coi là phòng
vệ....................................................................................................................43
3.2.4. Trách nhiệm hình sự đối với trường họp “làm chết nhiều người” và cố ý
gây thưomg tích tổng tỷ lệ thương tật trên 31% do vượt quá giới hạn phòng vệ
chính đáng chưa được quy định rõ ràng trong khoản 2 Điều 106 BLHS hiện hành
................7.............!..............'................7.......7........................................................44
3.2.5. Chưa xác định rõ ràng nội dụng phòng vệ..................................................45
3.2.6. Chưa thể hiện được hết quyền phòng vệ của con người.............................46
3.2.7. Khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ với yếu tố giảm nhẹ “vượt quá giới hạn
phòng vệ chính đáng” là không cần thiết................................................................47
3.2.8. Trường họp phòng vệ chính đáng có thế nhầm với phạm tội do tinh thần bị
kích động manh.......................................................................................................47
3.2.9. Khái niệm phòng vệ từ xa (hay là phòng vệ quá sớm) chưa được pháp luật
Việt Nam thừa nhận.................................................................................................49
3.3. Giải pháp khắc phục những bất cập khi áp dụng chế định phòng vệ chính
đáng.....*....*...........................................7.................7. .7.................7.......................49
3.3.1. Nên có thêm văn bản hướng dẫn dưới dạng Nghị định hay Thông tư nêu căn
cứ xác định hành vi chống ừả của người phòng vệ được coi là cần thiết................49
3.3.2. Nên quy định chế định phòng vệ chính đáng quy định tại Điều 15 BLHS
hiện hành thành một phần riêng, tách biệt ra với phần quy định trong Chương tội
phạm.................................................................................................................52
3.3.3. Nên có thêm văn bản quy định rõ hành vi xâm phạm trong trường họp như
thế nào thì hành vi chống trả được coi là phòng vệ, trường họp nào thì không
được coi là phòng vệ........................................................................................52
3.3.4. càn thêm quy định “làm chết nhiều người” vào khoản 2 Điều 106 BLHS
hiện hành..................................................................................................................52
3.3.5. Nên quy định rõ ràng nội dung phòng vệ....................................................53
3.3.6. Nên có thêm hướng dẫn rõ ràng hơn về vấn đề phương tiện và phương pháp
của người phòng vệ và người xâm hại.....................................................................53
3.3.7. Nên bỏ đi tình tiết giảm nhẹ quy định tai điểm c khoản 1 Điều 46 BLHS..54
3.3.9. Nên thừa nhận thêm khái niệm phòng vệ từ xa (phòng vệ quá sớm) và tình
tiết giảm nhẹ cho trường họp này............................................................................55
KẾT LUẬN.....................................................................................................................56

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Anh Tú Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: