Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D


Ngày nay khoa học kỹ thuật nói chung cung nhƣ nghành kỹ thuật cơ điên tử nói riêng đã phát triển và có đóng góp rất nhiều trong đời sống. Nắm đƣợc tầm quan trọng đó , em đã nghiên cứu và làm đề tài : “ Nghiên cứu thiêt kế, ứng dụng máy CNC trong điêu khắc tranh gỗ 3D” do thầy Nguyễn Trọng Thắng hƣỡng dẫn. Nhằm giúp việc giá công các họa tiết điêu khắc cung nhƣ các chi tiết gia cơ khí đƣợc nhanh và chính xác hơn.
Những kiến thức và năng lực đạt đƣợc trong quá trình học tập tại trƣờng sẽ đƣợc đánh giá qua đợt bảo vệ đồ án tốn nghiệp. Em cố gắng tận dụng tất cả những kiến thức học tại trƣờng cùng với sự tìm tòi nghiên cứu , để có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Kết quả là những sản phẩm đạt đƣợc trong ngày hôm nay tuy không lớn lao nhƣng nó là thành quả của nhƣng năm học tại trƣờng là thành công đầu tiên của e trƣớc khi ra trƣờng.NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CNC........................................................... 2
1.1 KHÁI NIỆM ............................................................................................ 2
1.2 NGUYEN LÝ HOẠT DỘNG. ................................................................ 3
1.3 HỆ TỌA ĐỘ VÀ CÁC ĐIỂM GỐC, ĐIỂM CHUẨN. ........................... 3
1.4 PHÂN LOẠI ............................................................................................ 4
1.5 MỘT SỐ MẤU MAY CNC 3 TRỤC...................................................... 5
CHƢƠNG 2. THIẾT KẾ MÁY CNC 3 TRỤC ĐIÊU KHẮC GỖ 3D ..... 11
1.6 . THIẾT KẾ PHẦN CƠ KHÍ MÁY CNC 3 TRỤC .............................. 11

1.6.1 Kết cấu chung về cơ khí của máy CNC .......................................... 11
1.6.2 Thiết kế khung máy, bàn máy và cơ cấu chuyển động các trục ..... 14
1.6.3 Dao cắt và động cơ chuyển động dao cắt ........................................ 23
1.7 THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN MÁY CNC 3 TRỤC..................................... 28
1.7.1 Yêu cầu về điện của hệ thống máy CNC 3 trục .............................. 28
1.7.2 Thiết kế, lựa chọn các động cơ truyền động ................................... 28
1.7.3 Thiết kế, lựa chọn hệ thống điều khiển ........................................... 33
1.7.4 Tính toán độ chính xác gia công ..................................................... 34
1.7.5 Hệ thống bảo vệ............................................................................... 35
1.8 . NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
TRONG ĐIÊU KHẮC GỖ 3D .................................................................... 39
1.8.1 . Yêu cầu và lựa chọn công nghệ của phần mềm ............................ 39
1.8.2 Điều khiển thông qua giao diện phần mềm đã lựa chọn ................. 40
CHƢƠNG 3. THI CÔNG, LẮP ĐẶT VÀ CĂN CHỈNH MÁY CNC 3
TRỤC ĐIÊU KHẮC GỖ 3D ........................................................................ 46
3.1. LẮP RÁP, CĂN CHỈNH CÁC KẾT CẤU CƠ KHÍ ......................... 46
3.1.1. Căn chỉnh mặt phẳng lắp đƣờng dẫn hƣớng (Linear guide way) 46
3.1.2. Lắp 2 sống trƣợt ........................................................................... 46
3.1.3. Chuẩn bị linh kiện ........................................................................ 46
3.1.4. Quy trình lắp 2 sống trƣợt ............................................................ 47
3.1.5. Căn chỉnh các trục và dao cắt ....................................................... 48
3.1.6. Cân chỉnh dao cắt với spin (trục) ................................................. 48
3.1.7. Cân chỉnh spin với trục z.............................................................. 49
3.1.8. Cân chỉnh trục z với trục y ........................................................... 49
3.1.9. Cân chỉnh trục y và trục x ............................................................ 49
3.1.10. Cân chỉnh z với x hoặc z với bặt bàn ........................................... 50
3.2. THI CÔNG ĐẤU NỐI VÀ CẤU HÌNH PHẦN ĐIỆN ..................... 51
3.2.1. Mạch điều khiển trung tâm .......................................................... 51
3.2.2. Bộ Diver điều khiển động cơ bƣớc .............................................. 53
3.2.3. Kết nối các mạch điện trong hệ thống.......................................... 55
3.3. SẢN PHẨM HOÀN THIỆN .............................................................. 55
CHƢƠNG 4. THỰC HIỆN GIA CÔNG SẢN PHẨM TRÊN MÁY CNC
CỦA ĐỀ TÀI.................................................................................................. 57
4.1. NHẬP FILE MÃ G-CODE GIA CÔNG VÀO PHẦN MỀM ........... 57
4.2. GÁ PHÔI GIA CÔNG LÊN MÁY .................................................... 58
4.3. BẤM CHẠY MAY ............................................................................ 60
4.4. MỘT VAI MẪU SẢN PHẨM GIA CONG TREN MAY CNC SẢN
PHẨM CỦA DỀ TAI .................................................................................. 61
KẾT LUẬN .................................................................................................... 64
TAI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 65

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: