SÁCH - Cơ sở thủy sinh học - Fundamentals of Hydrobiology (Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải)


Sinh học, sinh thái học thuỷ sinh vật và môi trường nước hiện đang là những lĩnh vực khoa học được rất chú trọng trong xu thế tăng cường khai thác và bảo vệ nguồn lợi sinh vật cũng như môi trường nước nội địa và các đại dương khi bước sang thế kỷ XXI.
Trong nghiên cứu khoa học, công nghệ cũng như thực tiễn sản xuất, quản lý nguồn lợi và môi trường nước, kiến thức cơ sở về thuỷ sinh học là rất cơ bản đối với những người tham gia các hoạt động này. Ở nước ta, cho tới nay, tài liệu về khoa học này còn rất ít, một số đã được xuất bản từ những thời gian trước thì nay đã cũ, bất cập so với sự phát triển, đổi mới của thuỷ sinh học cũng như thực tế sản xuất trong nước và thế giới.

Sách "Cơ sở thuỷ sinh học" (Fundamentals of Hydrobiology) được soạn thảo trước hết để đáp ứng nhu cầu tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, sử dụng và quản lý nguồn lợi sinh vật và môi trường nước ở nước ta hiện đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong sản xuất và đời sống. Cấu trúc và nội dung sách cố gắng theo kịp sự đổi mới về các vấn đề khoa học của thuỷ sinh học thế giới, như các vấn đề về sinh học cá thể, quần thể, quần xã, các hệ sinh thái thuỷ vực cũng như các vấn đề về ô nhiễm, suy thoái các thuỷ vực và các biện pháp xử lý trên thế giới và ở nước ta. Giữ đúng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra như tên sách "Cơ sở thuỷ sinh học", nội dung sách không quá đưa vào những chi tiết mang tính chất chuyên đề hẹp, mà chủ yếu trình bày có hệ thống, những kiến thức cơ bản về những vấn đề cơ bản nhất của đời sống thuỷ sinh vật, trong mối quan hệ sinh thái học với môi trường nước, các vấn đề sinh thái các thuỷ vực như những thực thể của môi trường chịu tác động đồng thời của thiên nhiên và xã hội.
Các tác giả đã cố gắng tập hợp các tư liệu và đưa vào nội dung sách những tư liệu mới hiện có về khoa học cũng như thực tế sản xuất trên thế giới và ở nước ta, song trong khả năng có hạn về hiểu biết cũng như về tư liệu tham khảo, chắc không tránh khỏi những thiếu sót, còn cần được bổ sung chỉnh lý trong thời gian tới.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: