Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với nguồn rác thải sinh hoạt tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng


Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng là một huyện thuộc khu vực ngoại thành thành phố. Đây là một huyện còn khá nghèo mà chủ yếu ngƣời dân sinh sống dựa vào nghề nông. Huyện Vĩnh Bảo có điều kiện tự nhiên phong phú, môi trƣờng chƣa bị ô nhiễm nghiêm trọng … Trong giai đoạn hiện nay khi đất nƣớc mở cửa hội nhập, đẩy mạnh phát triển mà cụ thể là quá trình CNH – HĐH, môi trƣờng nông thôn cũng chịu tác động không nhỏ. Các nhà máy, xí nghiệp đƣợc xây dựng, các công trình dự án cũng mọc lên nhiều phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế của địa phƣơng; Các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác vƣợt quá mức cho phép; Môi trƣờng dần bị suy thoái… Từ các nguyên nhân trên đã làm cho môi trƣờng huyện Vĩnh Bảo dần thay đổi theo chiều hƣớng xấu đi, mà cụ thể là tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trƣờng, CTR chƣa đƣợc qui hoạch và xử lý hợp vệ sinh gây nhiều bức xúc cần đƣợc quan tâm và có các giải pháp kịp thời.NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 3
1.1. Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt tại các xã huyện nông nghiệp 3
1.2. Hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam 9
1.3. Ảnh hƣởng của rác thải sinh hoạt đến môi trƣờng và sức khoẻ cộng đồng . 13
1.3.1. Ảnh hƣởng của rác thải sinh hoạt đến sức khoẻ cộng đồng 13
1.3.2. Ảnh hƣởng của rác thải sinh hoạt đến môi trƣờng đất 14
1.3.3. Ảnh hƣởng của rác thải sinh hoạt đến môi trƣờng nƣớc 15
1.3.4. Ảnh hƣởng của rác thải sinh hoạt đến môi trƣờng không khí 15
1.3.5. Rác thải sinh hoạt làm giảm mỹ quan đô thị 16
1.3.6. Đống rác là nơi sinh sống và cƣ trú của nhiều loài côn trùng gây
bệnh 16
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 17
2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Vĩnh Bảo 17
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 20
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22
3.1. Kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trƣờng, cụ thể là tình
hình phát sinh RTSH tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng 22
3.1.1.Môi trƣờng nƣớc 22
3.1.2.Môi trƣờng không khí 23
3.1.3.Môi trƣờng đất 24
3.1.4. Rác thải sinh hoạt 25
3.1.4.1. Nguồn gốc phát sinh RTSH 26
3.1.4.2. Thành phần RTSH tại huyện Vĩnh Bảo 27
3.2. Kết quả khảo sát về công tác quản lý RTSH trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo 30
3.2.1. Hiện trạng quản lý môi trƣờng tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng 30
3.2.2. Khối lƣợng RTSH các xã thuộc huyện Vĩnh Bảo 36
3.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý, đƣa ra phƣơng án giải quyết thích hợp
đối với quản lý RTSH trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo một cách hợp lý, góp phần
BVMT xanh, sạch, đẹp 39
3.3.1. Đánh giá thực trạng quản lý RTSH tại huyện Vĩnh Bảo 39
3.3.1.1.Tồn tại, hạn chế 39
3.3.1.2. Nguyên nhân 39
3.3.2. Giải pháp hoàn thiện việc quản lý rác thải tại huyện Vĩnh Bảo 40
3.3.2.1. Giải pháp quản lý 40
3.3.2.2. Giải pháp kinh tế 41
3.3.2.3. Giải pháp quy hoạch 41
3.3.2.4. Giải pháp công nghệ 42
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Bùi Xuân Bình 3
3.3.3. Các phƣơng pháp xử lý đối với RTSH tại huyện Vĩnh Bảo 42
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
I. Kết luận 50
II. Kiến nghị 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: