SÁCH - Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp (Trịnh Xuân Lai & Nguyễn Trọng Dương)


Cuốn sách Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai gồm 2 phần:

Phần 1: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thải công nghiệp.
Phần 2: Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của : công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hóa chất, thuộc da…


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.1. Sự cần thiết phải xử lý nước thải

1.2. Phân loại các công đoạn xử lý nước thải

1.3. Công nghệ xử lý nước thải

1.4. Công nghệ xử lý bùn cặn

CHƯƠNG 2: TIỀN XỬ LÝ VÀ XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC THẢI
2.1. Bể điều hòa

2.2. Tách dầu mỡ

CHƯƠNG 3: TRUNG HÒA
3.1. Các quá trình trung hòa

3.2. Các chỉ tiêu thiết kế và quản lý

CHƯƠNG 4: KEO TỤ
4.1. Hóa chất dùng để keo tụ nước thải công nghiệp

4.2. Keo tụ nước thải công nghiệp

CHƯƠNG 5: KHỬ KIM LOẠI NẶNG
5.1. Khử Asen

5.2. Khử Bải

5.3. Khử Cadmi

5.4. Khử crom

5.5. Khử đồng

5.6. Khử flo

5.7. Khử sắt

5.8. Khử mangan

5.9. Khử chì

5.10. Khử thủy ngân

5.11. Khử nikel

5.12. Khử seleni

5.13. Khử bạc

5.14. Khử kẽm

CHƯƠNG 6: LẮNG VÀ TUYỂN NỔI
6.1. Lắng

6.2. Tuyển nổi

CHƯƠNG 7: TRAO ĐỔI ION
CHƯƠNG 8: KHỬ CÁC CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI TRONG NƯỚC THẢI BẰNG LÀM THOÁNG
CHƯƠNG 9: HẤP THỤ
9.1. Tính chất của than hoạt tính

9.2. Tính khối lượng than

9.3. Thí nghiệm xác định hệ số K và 1/n

9.4. Bể lọc than hoạt tính

9.5. Xử lý bằng bột than hoạt tính

CHƯƠNG 10: LỌC QUA MÀNG
CHƯƠNG 11: Ô XY HÓA
11.1. Phạm vi áp dụng

11.2. Tính liều lượng chất oxy hóa

11.3. OZON

11.4. Hydroperoxit

11.5. Clo

11.6. Permanganat Kali

CHƯƠNG 12: KHỬ PHOTPHO
12.1. Khử photpho bằng phương pháp sinh học

12.2. Khử photpho bằng quá trình sinh học

CHƯƠNG 13: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC
13.1. Tổng quan

13.2. Hồ sinh học

CHƯƠNG 14. XỬ LÝ CẶN
14.1. Phân hủy bùn cặn hữu cơ trong bể hiếu khí

14.2. Cô đặc cặn bằng lắng theo trọng lực

14.3. Cô đặc cặn bằng tuyển nổi

14.4. Cô đặc cặn bằng lưới quay hình trống

14.5. Làm khô cặn bằng máy li tâm

14.6. Làm khô cặn bằng máy lọc chân không

14.7. Máy lọc é băng tải

14.8. Sân phơi bùn

14.9. Hồ chứa, phân hủy và nén cặn

CHƯƠNG 15: NHỮNG CHẤT BẨN ĐẶC TRƯNG CẦN XỬ LÝ CÓ TRONG NƯỚC THẢI CỦA 27 LOẠI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG 16: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
16.1. Tổng quan

16.2. Xử lý đợt 1 hay xử lý sơ bộ

16.3. Xử lý sinh học hay xử lý bậc hai

CHƯƠNG 17: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ CÁC NGÀNH SẢN XUẤT TƯƠNG TỰ
17.1. Chất lượng nước thải công nghiệp giấy

17.2. Các quy trình xử lý

CHƯƠNG 18: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÓA CHẤT
18.1. Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất hóa chất vô cơ

18.2. Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất hóa chất hữu cơ

CHƯƠNG 19: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG
19.1. Nguồn gốc nước thải

19.2. Đặc tính nước thải

19.3. Quy trình xử lý

CHƯƠNG 20: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆ SỢI VÀ DỆT NHUỘM
20.1. Nguồn gốc các hợp chất bẩn có trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm

20.2. Quy trình xử lý

CHƯƠNG 21: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THUỘC DA
CHƯƠNG 22: XỬ LÝ NƯỚC BÃI CHÔN LẤP RÁC


Cuốn sách Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai gồm 2 phần:

Phần 1: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thải công nghiệp.
Phần 2: Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của : công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hóa chất, thuộc da…


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.1. Sự cần thiết phải xử lý nước thải

1.2. Phân loại các công đoạn xử lý nước thải

1.3. Công nghệ xử lý nước thải

1.4. Công nghệ xử lý bùn cặn

CHƯƠNG 2: TIỀN XỬ LÝ VÀ XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC THẢI
2.1. Bể điều hòa

2.2. Tách dầu mỡ

CHƯƠNG 3: TRUNG HÒA
3.1. Các quá trình trung hòa

3.2. Các chỉ tiêu thiết kế và quản lý

CHƯƠNG 4: KEO TỤ
4.1. Hóa chất dùng để keo tụ nước thải công nghiệp

4.2. Keo tụ nước thải công nghiệp

CHƯƠNG 5: KHỬ KIM LOẠI NẶNG
5.1. Khử Asen

5.2. Khử Bải

5.3. Khử Cadmi

5.4. Khử crom

5.5. Khử đồng

5.6. Khử flo

5.7. Khử sắt

5.8. Khử mangan

5.9. Khử chì

5.10. Khử thủy ngân

5.11. Khử nikel

5.12. Khử seleni

5.13. Khử bạc

5.14. Khử kẽm

CHƯƠNG 6: LẮNG VÀ TUYỂN NỔI
6.1. Lắng

6.2. Tuyển nổi

CHƯƠNG 7: TRAO ĐỔI ION
CHƯƠNG 8: KHỬ CÁC CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI TRONG NƯỚC THẢI BẰNG LÀM THOÁNG
CHƯƠNG 9: HẤP THỤ
9.1. Tính chất của than hoạt tính

9.2. Tính khối lượng than

9.3. Thí nghiệm xác định hệ số K và 1/n

9.4. Bể lọc than hoạt tính

9.5. Xử lý bằng bột than hoạt tính

CHƯƠNG 10: LỌC QUA MÀNG
CHƯƠNG 11: Ô XY HÓA
11.1. Phạm vi áp dụng

11.2. Tính liều lượng chất oxy hóa

11.3. OZON

11.4. Hydroperoxit

11.5. Clo

11.6. Permanganat Kali

CHƯƠNG 12: KHỬ PHOTPHO
12.1. Khử photpho bằng phương pháp sinh học

12.2. Khử photpho bằng quá trình sinh học

CHƯƠNG 13: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC
13.1. Tổng quan

13.2. Hồ sinh học

CHƯƠNG 14. XỬ LÝ CẶN
14.1. Phân hủy bùn cặn hữu cơ trong bể hiếu khí

14.2. Cô đặc cặn bằng lắng theo trọng lực

14.3. Cô đặc cặn bằng tuyển nổi

14.4. Cô đặc cặn bằng lưới quay hình trống

14.5. Làm khô cặn bằng máy li tâm

14.6. Làm khô cặn bằng máy lọc chân không

14.7. Máy lọc é băng tải

14.8. Sân phơi bùn

14.9. Hồ chứa, phân hủy và nén cặn

CHƯƠNG 15: NHỮNG CHẤT BẨN ĐẶC TRƯNG CẦN XỬ LÝ CÓ TRONG NƯỚC THẢI CỦA 27 LOẠI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG 16: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
16.1. Tổng quan

16.2. Xử lý đợt 1 hay xử lý sơ bộ

16.3. Xử lý sinh học hay xử lý bậc hai

CHƯƠNG 17: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ CÁC NGÀNH SẢN XUẤT TƯƠNG TỰ
17.1. Chất lượng nước thải công nghiệp giấy

17.2. Các quy trình xử lý

CHƯƠNG 18: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÓA CHẤT
18.1. Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất hóa chất vô cơ

18.2. Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất hóa chất hữu cơ

CHƯƠNG 19: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG
19.1. Nguồn gốc nước thải

19.2. Đặc tính nước thải

19.3. Quy trình xử lý

CHƯƠNG 20: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆ SỢI VÀ DỆT NHUỘM
20.1. Nguồn gốc các hợp chất bẩn có trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm

20.2. Quy trình xử lý

CHƯƠNG 21: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THUỘC DA
CHƯƠNG 22: XỬ LÝ NƯỚC BÃI CHÔN LẤP RÁC

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: