TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN SA 8000


Đường lối đổi mới và mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đưa lại những thành tựu đầy ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội nước ta, làm thay đổi căn bản hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội và không ít thách thức. Cùng với việc ban hành luật khuyến khích đầu tư nước ngoài và một loạt các văn bản pháp luật hỗ trợ quá trình hội nhập, Việt Nam đã cam kết thực hiện AFTA trong khối ASEAN, gia nhập diễn đàn APEC, mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư với EU, Nhật Bản, kí hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và đang trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. Điều này đã mang lại cho các doanh nghiệp Viêt Nam nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cùng với những “ luật chơi ” mới. Một trong những “ luật chơi ” đó là thực hiện “ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, liên quan đến một số nội dung chủ yếu thuộc lĩnh vực lao động và môi trường, thông qua những “ Bộ quy tắc ứng xử ( Code of Conduct – CoC)”.

SA 8000 không phải là một hệ thống quản lý chất lượng như các hệ thống QLCL như ISO9001, TQM,…Mà đây là một hệ thống chứng nhận và phương pháp giúp cải thiện môi trường làm việc của người lao động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp… Bài báo này được thưc hiện nhằm giới thiệu và nghiên cứu rõ hơn về tiêu chuẩn SA 8000.

NỘI DUNG:

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ...................................................................................2
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................3
PHẦN I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN SA 8000 - HỆ THỐNG TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI .............................................................................................................5
I. Giới thiệu về tiêu chuẩn SA 8000:............................................................................5
II. Khái niệm SA 8000 .................................................................................................5
2.1 Khái niệm:...........................................................................................................5
2.2 Nguồn gốc hình thành:........................................................................................6
2.3. Mục đích của SA 8000: .....................................................................................6
2.4 Cơ sở xây dựng SA800 .......................................................................................6
2.5. Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000: ..................................................8
2.6. Đối tượng áp dụng: ............................................................................................9
2.7 Các yêu cầu của tiêu chuẩn SA8000................................................................10
2.8. Ý nghĩa SA 8000: ...........................................................................................16
2.9. Phương thức thể hiện trách nhiệm xã hội của SA8000: .................................16
2.10. Quy trình chứng nhận phù hợp SA 8000: .....................................................17
2.11 . Những điểm cần lưu ý về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt
Nam: ................................................................................................21
PHẦN II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG SA 8000 Ở VIỆT NAM ..................................23
I. Thực trạng: ..............................................................................................................23
1.1 Sự cần thiết phải áp dụng SA8000 trong các doanh nghiệp hiện nay: .............23
1.2. Thực trạng áp dụng: .........................................................................................23
1.3. Những thuận lợi trong việc áp dụng SA 8000 tại Việt Nam: ..........................23
1.4. Những khó khăn trong việc áp dụng SA 8000 tại Việt Nam hiện nay: ..........24
1.5 .Một số công ty điển hình áp dụng tốt SA 8000: ..............................................25
II .Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh bộ tiêu chuẩn SA 8000 trong một các doanh
nghiệp: ........................................................................................................................26
KẾT LUẬN ...................................................................................................................29

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: