Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng trường hợp các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin tại tp.hcm


Tuyển dụng và giữ chân nhân tài đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp. Để thu hút được người lao động, các nhà tuyển dụng đã sử dụng một số quy tắc thuộc về thương hiệu trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Việc ứng dụng các quy tắc thuộc về thương hiệu vào lĩnh vực quản trị nhân sự đã hình thành thuật ngữ thương hiệu nhà tuyển dụng (employer branding). Các công ty sử dụng các nguồn lực vào các chiến dịch thương hiệu tuyển dụng cho thấy
rằng họ có thể thu được nhiều lợi ích từ việc làm này. Thương hiệu nhà tuyển dụng đã trở thành chủ đề nổi bật trong lĩnh vực quản trị nhân sự (Alniacik và Alniacik, 2012).

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU........................................ 7
2.1 Thương hiệu nhà tuyển dụng ............................................................................................ 7
2.1.1 Khái niệm thương hiệu .............................................................................................. 7
2.1.2 Khái niệm thương hiệu nhà tuyển dụng .................................................................... 8
2.1.3 Tầm quan trọng của thương hiệu nhà tuyển dụng ................................................... 10
2.2 Các mô hình nghiên cứu về thương hiệu nhà tuyển dụng .............................................. 11
2.2.1 Nghiên cứu của Hillebrandt và Ivens (2011)........................................................... 11
2.2.2 Nghiên cứu của Alniacik và Alniacik (2012) .......................................................... 14
2.2.3 Nghiên cứu của Uma và Metilda (2012) ................................................................. 17
2.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu ........................................................................................... 20

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................................... 25
3.1 Quy trình nghiên cứu ...................................................................................................... 25
3.2 Nghiên cứu định tính ...................................................................................................... 26
3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính .................................................................................. 26
3.2.2 Kết quả nghiên cứu định tính .................................................................................. 27
3.3 Nghiên cứu định lượng ................................................................................................... 32
3.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu ......................................................................................... 32
3.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi............................................................................................... 32
3.3.3 Thu thập số liệu ....................................................................................................... 33
3.3.4 Phương pháp phân tích dữ liệu ................................................................................ 33
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................... 35
4.1 Thống kê mô tả mẫu ....................................................................................................... 35
4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .......................................................................................... 36
4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Tính thú vị trong công việc ...................................... 36
4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Mối quan hệ với đồng nghiệp ................................... 37
4.2.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo Chính sách đãi ngộ ................................................... 37
4.2.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cơ hội phát triển nghề nghiệp .................................. 39
4.2.5 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cơ hội ứng dụng kiến thức ....................................... 39
4.2.6 Đánh giá độ tin cậy thang đo Thương hiệu nhà tuyển dụng .................................... 40
4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ................................................................................ 40
4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá các thành phần của thang đo thương hiệu nhà tuyển
dụng .................................................................................................................................. 40
4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng ........................ 43
4.4 Phân tích hồi quy ............................................................................................................ 44
4.4.1 Phân tích hệ số tương quan ...................................................................................... 44
4.4.2 Đánh giá sự phù hợp của mô hình ........................................................................... 46

4.2.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình ........................................................................ 46
4.2.4 Kết quả phân tích hồi quy và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ........... 47
4.5 Kiểm định thương hiệu nhà tuyển dụng với các biến định tính ..................................... 51
4.5.1 Kiểm định thương hiệu nhà tuyển dụng giữa các nhóm tuổi khác nhau ................. 51
4.5.2 Kiểm định thương hiệu nhà tuyển dụng giữa nam và nữ ........................................ 52
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................ 54
5.1 Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu ........................................................................ 54
5.2 Thảo luận kết quả nghiên cứu ......................................................................................... 55
5.3 Kiến nghị ........................................................................................................................ 57
5.4 Hạn chế nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo ...................................................... 60

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: