Đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131I tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên


NỘI DUNG:

CHưƠNG 1 : TỔNG QUAN . 3

1.1. Vài nét về bệnh Basedow . 3

1.2. Đặc điểm dịch tễ . 3

1.3. Bệnh nguyên, bệnh sinh . 4

1.4. Triệu chứng lâm sàng . 9

1.5. Cận lâm sàng . 9

1.8 Biến chứng của bệnh Basedow . 12

1.9. Chẩn đoán. 12

1.10. Điều trị . 14

1.11. Tình hình nghiên cứu bệnh Basedow . 25


CHưƠNG 2 : ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 26

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 26

2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu . 26

2.3. Phương pháp nghiên cứu . 26

2.4. Phương pháp thu thập số liệu . 28

2.5. Vật liệu nghiên cứu . 34

2.6. Xử lý số liệu . 34

CHưƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 35

3.1. Đặc điểm bệnh nhân trước điều trị bằng131I . 35

3.2. Liều điều trị dược chất131

I cho một bệnh nhân . 41

3.3. Kết quả điều trị . 41

3.4. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị . 45

CHưƠNG 4 : BÀN LUẬN . 46

4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu trước điều trị . 47

4.2. Biểu hiện một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước điều trị . 48

4.3. Chỉ định và chống chỉ định điều trị bằng131I . 50

4.4. Cách tính liều và liều điều trị . 50

4.5. Kết quả sau 4 tháng điều trị . 52

4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị . 56

KẾT LUẬN . 59

1. Kết quả điều trị . 59

2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị . 59

KIẾN NGHỊ . 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: