ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm điện (Thuyết minh + Sơ đồ)


Dao cách ly là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện cao áp không có dòng điện hoặc dòng điện nhỏ hơn dòng định mức nhiều lần và tạo nên khoảng cách cách điện an toàn, có thể nhìn thấy được. Dao cách ly có thể  đóng cắt dòng điện dung của đường dây hoặc cáp không tải, dòng điện không tải của máy biến áp. Dao cách ly ở trạng thái đóng phải chịu dòng điện định mức dài hạn và dòng sự cố ngắn hạn như dòng ổn định nhiệt, dòng xung kích.NỘI DUNG:

Chương 1 Giới thiệu về trạm biến áp 220 KV Hà Đông 3
1.1 Những chặng đường phát triển, đặc điểm, vai trò trạm biến áp 220 kV Hà Đông 3
1.1.1 Những chặng đường phát triển và đặc điểm của trạm. 3
1.1.2 Vai trò của trạm biến áp Hà Đông 3
1.2 Tìm hiểu chung về các thiết bị điện trong trạm biến áp 3
1.2.1 Máy biến áp 3
1.2.2 Dao cách ly 4
1.2.3 Máy cắt điện 4
1.2.4 Thanh cái 4
1.2.5 Máy biến dòng điện 4
1.2.6 Máy biến điện áp 4
1.2.7 Rơle bảo vệ 4
1.2.8 Các thiết bị chống sét 4
1.3 Cấu trúc trạm biến áp và các giải pháp công nghệ 5
1.3.1 Cấu trúc trạm biến áp 5
1.3.2 Các giải pháp công nghệ chính 5
1.3.2.1 Cấp cao áp 220 kV 5
1.3.2.2 Cấp cao áp 110 kV 6
1.3.2.3 Cấp trung áp 35 kV 7
1.3.2.4 Cấp trung áp 22 kV 7
1.3.2.5 Cấp trung áp 6 kV 8
1.4 Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị 8
1.4.1 Đặc tính kỹ thuật của thiết bị nhất thứ 8
1.4.1.1 Máy biến áp 8
1.4.1.2 Các thiết bị phân phối ngoài trời. 10
1.4.1.2.1 Máy cắt 10
1.4.1.2.2 Máy biến dòng điện, máy biến điện áp 11
1.4.1.2.3 Dao cách ly 13
1.4.1.2.4 Thiết bị chống sét 14
1.4.1.2.5 Rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp 15
1.4.1.3 Thiết bị trong nhà 17
1.4.2 Đặc tính kỹ thuật của thiết bị nhị thứ 18
1.4.2.1 Thiết bị điều khiển 18
1.4.2.2 Thiết bị bảo vệ 19
1.5 Quy trình vận hành 20
1.5.1 Các thiết bị thuộc quyền điều khiển 20
1.5.2 Vận hành 20
1.5.3 Vận hành trạm khi có sự cố 21
Chương 2 Tìm hiểu hệ thống SCADA quản lý trạm điện 23
2.1 Khái niệm chung về SCADA/EMS/DM 23
2.1.1 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 23
2.1.2 Hệ thống quản lý năng lượng EMS (Energy Managment System) 23
2.1.3 Hệ thống DMS (Distribution Management System) 24
2.2 Điều khiển và giám sát 24
2.3 Thông tin liên lạc cho các hệ thống SCADA 26
2.4 Một số khái niệm về truyền số liệu 28
2.5 Các thành phần chức năng cơ bản 31
2.6 Các thiết bị chủ có chức năng giám sát 31
2.7 Các thiết bị ở xa có chức năng giám sát (RTU) 32
2.8 Nhật ký vận hành với hệ thống SCADA 33
2.9 Cơ chế thu thập tín hiệu đo lường của SCADA 33
Chương 3 Tìm hiểu về thiết bị điều khiển logic khả trình 35
3.1 Khái niệm về thiết bị điều khiển logic khả trình (PLC) 35
3.2 Các module của PLC S7-300 35
3.3 Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ 37
3.4 Vòng quét chương trình 39
3.5 Cấu trúc chương trình 40
3.6 Tổ chức bộ nhớ CPU 42
3.7 Trao đổi dữ liệu giữa CPU và các module mở rộng 43
3.8 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả 44
Chương 4 Thiết kế hệ thống SCADA cho trạm điện 48
4.1 Mục tiêu đề ra đối với thiết kế hệ thống SCADA 48
4.2 Thiết bị phục vụ cho hệ thống SCADA 48
4.3 Tổng hợp tín hiệu cho từng cấp điện áp 50
4.3.1 Tín hiệu phần cao áp 220 kV 50
4.3.2 Tín hiệu phần cao áp 110 kV 51
4.3.3 Tín hiệu phần trung áp 35 kV 51
4.3.4 Tín hiệu phần trung áp 22 kV 52
4.3.5 Tín hiệu phần trung áp 6 kV 53
4.4 Tổng hợp tín hiệu cho từng PLC 53
4.4.1 Tín hiệu vào ra đối với PLC1 53
4.4.2 Tín hiệu vào/ra đối với PLC2 54
4.4.3 Tín hiệu vào/ra với PLC3 54
4.4.4 Tín hiệu vào/ ra đối với PLC4 54
4.5 Chọn cấu hình cứng cho từng PLC 55
4.6 Tạo cấu hình thiết bị HMI và xác đinh vùng truyền thông bằng SIMATIC ProTool 58
4.7 Lập trình cho PLC 59
Chương 5 thiết kế giao diện điều khiển 60
phụ lục 1  danh sách các biến vào ra của plc 73
phụ lục 2  Mã nguồn visual basic 89

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: