TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD


II.  Các thanh công cụ và lệnh cơ bản

Trên thanh Menu chính > Tools > Toolbars > Chọn ẩn hoặc hiện các toolbar mong muốn.

1.  Thanh công cụ lựa chọn (Selecting)

Thanh công cụ  lựa  chọn chứa các  công tắc  lựa chọn. Các công tắc lựa chọn là các lệnh đặc biệt để  kiểm soát các đối tƣợng và kiểu đối tƣợng bạn có thể  chọn. Ví dụ, nếu chỉ  có nút Chọn parts  đƣợc kích hoạt, Tekla Structures  chỉ  lựa chọn các  part  trong mô hình, ngay cảkhi bạn quét chọn toàn bộ mô hình.

Các  công  tắc  lựa  chọn  chính  sẽ  kiểm  soát  việc  bạn  có  thể  chọn  các  Components  hoặc Assemblies  hoặc các phần tử  có trong chúng  (Xem thêm mục III).  Các lựa chọn này có mức ƣu tiên cao nhất.

NỘI DUNG:

PHẦN 1: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN  .........  1
BÀI 1: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỚI MÔ HÌNH TEKLA STRUCTURE (V21.1)  ........  1
I.  Tạo và mở một mô hình trong Tekla Structures  .........................................................  1
1.  Tạo mô hình mới:  ....................................................................................................  1
2.  Mở mô hình có sẵn:  .................................................................................................  2
3.  Lƣu mô hình  ............................................................................................................  3
II.  Các thanh công cụ và lệnh cơ bản...............................................................................  3
1.  Thanh công cụ lựa chọn (Selecting)  ........................................................................  3
2.  Thanh công cụ bắt điểm (Snapping)  ........................................................................  3
a.  Truy bắt chính  ......................................................................................................  4
b.  Các tùy chọn truy bắt  ...........................................................................................  5
3.  Mini Toolbar và tùy chỉnh:  ......................................................................................  6
a.  Hiện và ẩn Mini Toolbar  ......................................................................................  6
b.  Thay đổi và khóa vị trí của Mini Toolbar  ............................................................  6
c.  Tùy chỉnh Mini Toolbar  .......................................................................................  7
4.  Lựa chọn đối tƣợng trong mô hình  ..........................................................................  8
a.  Bật, tắt chế độ làm nổi bật đối tƣợng  ...................................................................  8
b.  Lựa chọn đối tƣợng đơn lẻ  ...................................................................................  8
c.  Lựa chọn nhiều đối tƣợng  ....................................................................................  8
5.  Di chuyển mô hình và xoay mô hình  .......................................................................  9
6.  Đo kích thƣớc trong mô hình  ...................................................................................  9
a.  Đo khoảng cách....................................................................................................  9
b.  Đo góc.  ...............................................................................................................  10
c.  Đo cung  ..............................................................................................................  10
d.  Đo khoảng cách bu-lông  ....................................................................................  10
III.  Component, Assembly  ..............................................................................................  11
1.  Component.............................................................................................................  11
a.  Khái niệm Component  .......................................................................................  11
b.  Các loại Component  ...........................................................................................  11
c.  Hộp thoại Component  ........................................................................................  12
2.  Assembly  ...............................................................................................................  12
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
IV.  Lƣới (Grid)  ................................................................................................................  13
1.  Các thuộc tính của lƣới  ..........................................................................................  13
2.  Các cửa sổ làm việc (View) theo đƣờng lƣới  ........................................................  14
V.  Các thao tác với cửa sổ làm việc (View)  ..................................................................  15
1.  Mở danh sách cửa sổ làm việc (Views)  .................................................................  15
2.  Sắp xếp cửa sổ làm việc .......................................................................................  15
3.  Thay đổi tính chất cửa sổ làm việc (View Properties) ..........................................  16
4.  Thay đổi chế độ hiển thị của các đối tƣợng trong cửa sổ làm việc .......................  17
5.  Vùng làm việc trong cửa sổ làm việc  ....................................................................  19
a.  Giới hạn vùng làm việc bằng 2 điểm  .................................................................  19
b.  Giới hạn vùng làm việc cho toàn bộ mô hình  ....................................................  20
6.  Tạo cửa sổ làm việc (Views)  .................................................................................  20
a.  Những cửa sổ căn bản  ........................................................................................  20
b.  Tạo cửa sổ làm việc bằng 2 điểm  .......................................................................  21
c.  Tạo cửa sổ làm việc bằng 3 điểm  .......................................................................  22
d.  Tạo cửa sổ làm việc từ mặt phẳng làm việc  .......................................................  22
7.  Tạo một mặt phẳng cắt qua mô hình (Clip Plane)  .................................................  23
8.  Ẩn, hiện một hoặc nhiều đối tƣợng trong mô hình  ................................................  23
9.  Xem thông tin cơ bản (Inquire)  .............................................................................  23
VI.  Hệ thống tọa độ và mặt phẳng làm việc  ....................................................................  24
1.  Hệ thống tọa độ......................................................................................................  24
a.  Tọa độ tổng thể  ..................................................................................................  24
b.  Tọa độ địa phƣơng  .............................................................................................  24
2.  Mặt phẳng làm việc  ...............................................................................................  24
3.  Thiết lập mặt phẳng làm việc  ................................................................................  25
a.  Thiết lập mặt phẳng làm việc song song với một mặt phẳng  của hệ  trục tọa độ
tổng thể  ......................................................................................................................  25
b.  Thiết lập mặt phẳng làm việc bằng 3 điểm  ........................................................  25
c.  Thiết lập mặt phẳng làm việc sử dụng Workplane Tool  ....................................  26
d.  Thiết lập mặt phẳng làm việc song song với mặt phẳng cửa sổ làm việc  ..........  26
e.  Khôi phục mặt phẳng làm việc ban đầu  .............................................................  26
VII. Danh mục kỹ thuật (Catalog)  ....................................................................................  26
1.  Danh mục tiết diện (Profile catalog)  ......................................................................  26
a.  Tạo tiết diện mới từ một tiết diện có sẵn:  ..........................................................  26
b.  Tạo tiết diện mới từ một file Autocad  ................................................................  27
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
2.  Danh mục vật liệu (Material Catalog)  ...................................................................  29
3.  Danh mục bu-lông (Bolt catalog)  ..........................................................................  30
a.  Thông tin cơ bản  ................................................................................................  30
b.  Tạo bu-lông mới trong Bolt Catalog:  .................................................................  31
c.  Export và Import bu-lông vào Bolt catalog  .......................................................  33
d.  Tạo tiêu chuẩn bu-lông (bolt assembly) mới trong Bolt Assembly Catalog  .....  33
BÀI 2: CÁC LỆNH DỰNG HÌNH CƠ BẢN  ......................................................................  34
I.  Tạo các đối tƣợng bằng thép  .....................................................................................  34
1.  Dầm thép (Beam)  ...................................................................................................  34
2.  Cột thép (Column)  .................................................................................................  35
3.  Tấm thép (Contour plate) ......................................................................................  37
a.  Cách tạo một tấm thép  .......................................................................................  37
b.  Chỉnh sửa tấm thép  ............................................................................................  37
c.  Vát góc  ...............................................................................................................  38
II.  Bu-lông (Bolt) – Mối hàn (Weld)  .............................................................................  39
1.  Tạo một nhóm bu-lông  ..........................................................................................  39
2.  Thuộc tính bu-lông  ................................................................................................  39
3.  Thay đổi hoặc thêm đối tƣợng đƣợc liên kết bu-lông  ...........................................  42
4.  Tạo mối hàn  ...........................................................................................................  42
III.  Các lệnh hỗ trợ dựng hình: đƣờng thẳng , đƣờng tròn, điểm  ....................................  42
1.  Tạo một đƣờng thẳng  .............................................................................................  42
2.  Tạo một đƣờng tròn  ...............................................................................................  43
3.  Điểm  ......................................................................................................................  43
4.  Tạo điểm tham chiếu tạm thời  ...............................................................................  44
IV.  Sao chép và di chuyển đối tƣợng. Thay đổi thuộc tính nhiều đối tƣợng cùng lúc....  44
1.  Sao chép đối tƣợng:  ...............................................................................................  44
a.  Copy  ...................................................................................................................  44
b.  Copy Linear  .......................................................................................................  45
c.  Copy Rotate…  ...................................................................................................  46
d.  Copy Mirror…  ...................................................................................................  48
e.  Copy To Another Plane  .....................................................................................  48
f.  Copy To Another Object  ....................................................................................  49
g.  Copy All Content To Another Object  ................................................................  49
h.  Copy From Another Model  ................................................................................  49
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
2.  Di chuyển đối tƣợng: Move  ...................................................................................  49
3.  Thay đổi thuộc tính nhiều đối tƣợng cùng lúc:  ......................................................  50
BÀI 3: CÁC LỆNH DỰNG HÌNH CHI TIẾT  .....................................................................  51
I.  Chia và kết hợp các đối tƣợng  ..................................................................................  51
1.  Chia các đối tƣợng (Split)  ......................................................................................  51
a.  Chia một dầm thẳng hoặc dầm cong hoặc polybeam ........................................  51
b.  Chia một tấm thép  ..............................................................................................  51
2.  Kết hợp các đối tƣợng (Combine).  ........................................................................  52
II.  Cắt một đối tƣợng  .....................................................................................................  52
1.  Cắt đối tƣợng bằng một mặt phẳng loại 1 (Fit part end)  .......................................  52
2.  Cắt đối tƣợng bằng một mặt phẳng loại 2 (Cut part with line)  ..............................  53
3.  Cắt đối tƣợng bằng một đa giác (Cut part with polygon)  ......................................  53
4.  Cắt đối tƣợng bằng một đối tƣợng khác (With Another Part)  ...............................  54
III.  Gắn các Part với nhau (Added Material)  ..................................................................  55
1.  Gắn một part vào một part khác (Attach to Part):  .................................................  55
2.  Tách rời một part đính kèm (Detach from Part):  ...................................................  55
3.  Nổ tất cả part đính kèm (Explode Part):  ................................................................  56
BÀI 4: BỘ LỌC ĐỐI TƢỢNG  ............................................................................................  57
I.  View filter (Hiện, ẩn đối tƣợng trên khung View hiện hành)  ...................................  57
II.  Selection filter (Lựa chọn đối tƣợng khi quét vùng chọn trên khung view hiện hành)
59
III.  Representation filter  ..................................................................................................  60
BÀI 5: TẠO PHASE TRONG MÔ HÌNH  ...........................................................................  61
BÀI 6: MÃ HIỆU CỦA PART, ASSEMBLY-TẠO SỐ THỨ TỰ MÃ HIỆU
(NUMBERING)  64
I.  Cơ bản về mã hiệu:  ...................................................................................................  64
II.  Tạo số thứ tự mã hiệu (Numbering)..........................................................................  65
1.  Thiết lập Prefix và Start number cho Part  .............................................................  65
2.  Thiết lập Prefix và Start number cho Assembly  ....................................................  65
3.  Numbering  .............................................................................................................  66
a.  Cách đánh số cho mô hình  .................................................................................  66
b.  Giải thích các thiết lập trong Numbering setup  .................................................  66
c.  Overlap và cách xử lý:  .......................................................................................  69
BÀI 7: TẠO BÁO CÁO – REPORT  ...................................................................................  71
I.  Tạo một báo cáo – report  ..........................................................................................  71
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
II.  Tạo một template đơn giản:  ......................................................................................  74
BÀI 8: KIỂM TRA MÔ HÌNH  ............................................................................................  76
I.  Kiểm tra va chạm (Clash check)  ...............................................................................  76
II.  Finding distant objects  ..............................................................................................  76
III.  Chuẩn đoán và sửa chữa mô hình  .............................................................................  77
IV.  Sửa chữa lỗi đánh số (Repairing numbering errors)  .................................................  77
BÀI 9: CƠ BẢN VỀ BẢN VẼ  .............................................................................................  78
I.  Các tính năng chính của bản vẽ  ................................................................................  78
II.  Các loại bản vẽ  ..........................................................................................................  78
1.  Bản vẽ General Arrangement (GA) - Bản vẽ lắp dựng  .........................................  78
2.  Bản vẽ Assembly  ...................................................................................................  81
3.  Bản vẽ Single part..................................................................................................  82
4.  Bản vẽ Multi  ..........................................................................................................  83
III.  Tìm kiếm và cách mở bản vẽ  ....................................................................................  84
1.  Mở hộp thoại Drawing List  ...................................................................................  84
2.  Các thông tin hiển thị trong Drawing List  .............................................................  84
3.  Chọn bản vẽ trong Drawing List  ...........................................................................  85
4.  Chọn các bản vẽ để hiển thị trong Drawing List  ...................................................  85
5.  Kiểm tra các chi tiết có trong bản vẽ  .....................................................................  86
IV.  Ba cấp độ chỉnh sửa của bản vẽ  ................................................................................  86
1.  Cấp độ bản vẽ (drawing properties) ......................................................................  86
a.  Thay đổi các thiết lập ở cấp độ bản vẽ cho bản vẽ GA: ....................................  86
b.  Thay đổi các thiết lập ở cấp độ bản vẽ cho bản vẽ Assembly và Single-part  ....  92
2.  Cấp độ khung nhìn bản vẽ (view properties)  .........................................................  93
3.  Cấp độ đối tƣợng (part/bolt properties)  .................................................................  93
V.  Revise bản vẽ  ............................................................................................................  94
1.  Tạo revision cho bản vẽ  .........................................................................................  94
2.  Thay đổi revision cho bản vẽ  .................................................................................  94
VI.  Thêm các view nhìn trong bản vẽ  .............................................................................  95
1.  Thêm một view nhìn chi tiết (Detail View)  ...........................................................  95
2.  Tạo mặt cắt ngang (Section View)  ........................................................................  96
3.  Tạo thêm view nhìn cho Part (Assembly)  .............................................................  96
4.  Tạo thêm view nhìn cho toàn bộ mô hình  .............................................................  96
5.  Tạo view nhìn của một khu vực trong mô hình  .....................................................  97
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
6.  Tạo view nhìn của một khu vực đƣợc chọn trong bản vẽ......................................  97
7.  Thêm view của những chi tiết Single part trong bản vẽ Assembly  .......................  97
8.  Sao chép view bản vẽ từ một bản vẽ khác  .............................................................  98
9.  Di chuyển view đến bản vẽ khác.  ..........................................................................  98
10.  Liên kết view nhìn từ bản vẽ khác  .....................................................................  98
VII. Thay đổi các khung nhìn bản vẽ  ...............................................................................  98
1.  Thay đổi kích thƣớc đƣờng bao của khung nhìn bản vẽ........................................  98
2.  Di chuyển khung nhìn của bản vẽ .........................................................................  99
3.  Căn lề khung nhìn  ..................................................................................................  99
4.  Xoay khung nhìn bản vẽ  ........................................................................................  99
VIII.  Thêm và chỉnh sửa các đƣờng kích thƣớc  .......................................................  100
IX.  Thêm Part Mark cho đối tƣợng  ...............................................................................  101
X.  Tạo ghi chú liên đới (Associative Note) cho các đối tƣợng ...................................  101
XI.  Tạo ghi chú độc lập  .................................................................................................  102
1.  Thêm dòng văn bản (text)  ....................................................................................  102
2.  Tạo liên kết đến tập tin DWG và DFX  ................................................................  103
3.  Thêm Symbols, Level mark, Weld mark vào bản vẽ  ..........................................  103
a.  Thêm Symbols  .................................................................................................  103
b.  Thêm Level mark  .............................................................................................  104
c.  Thêm Weld mark  .............................................................................................  104
XII. Biểu tƣợng thay đổi  .................................................................................................  105
XIII.  Vẽ các đối tƣợng phác họa trong bản vẽ  ..........................................................  106
XIV.  Hệ lƣới trong bản vẽ  ........................................................................................  106
1.  Chỉnh sửa thuộc tính hệ lƣới và trục lƣới.  ...........................................................  106
2.  Ẩn hệ lƣới và trục lƣới.........................................................................................  107
XV. Đổi màu nền bản vẽ sang màu đen  .........................................................................  108
XVI.  Layout bản vẽ:..................................................................................................  108
1.  Tạo Template cho layout:  ....................................................................................  109
a.  Tạo template “ASS_FRAME_A3”  ..................................................................  109
b.  Tạo template “ASS_MAT_LIST_A3”  ............................................................  114
2.  Tạo Layout bản vẽ:  ..............................................................................................  119
XVII.  Clone bản vẽ  ....................................................................................................  121
1.  Clone bản vẽ General Arrangement (GA)  ...........................................................  121
a.  Clone bản vẽ GA trong cùng mô hình  .............................................................  121
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
b.  Clone bản vẽ GA từ một mô hình khác.  ..........................................................  122
2.  Clone bản vẽ Assembly  .......................................................................................  123
a.  Clone bản vẽ Assembly trong cùng mô hình  ...................................................  123
b.  Clone bản vẽ Assembly từ mô hình khác  ........................................................  124
3.  Clone bản vẽ Single Part .....................................................................................  124
XVIII.  Xuất bản vẽ ra file CAD  ..................................................................................  125
PHẦN 2: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH DỰNG MỘT NHÀ THÉP TIỀN CHẾ  ĐIỂN HÌNH
THEO CHUẨN ATAD..........................................................................................................  127
BÀI 1: DỰNG KHUNG CHÍNH  .......................................................................................  127
I.  Khởi động Tekla Structures và tạo một hệ lƣới mới: .............................................  127
II.  Tạo đƣờng thẳng hỗ trợ dựng hình  .........................................................................  129
III.  Dựng cột  ..................................................................................................................  130
IV.  Dựng kèo  .................................................................................................................  136
BÀI 2: DỰNG KHUNG ĐẦU HỒI  ...................................................................................  152
I.  Tạo đƣờng thẳng hỗ trợ dựng hình  .........................................................................  152
II.  Dựng cột tại trục A .................................................................................................  153
III.  Dựng cột tại trục B và C:  ........................................................................................  156
IV.  Dựng kèo  .................................................................................................................  156
V.  Tạo liên kết cột và kèo tại trục B và C:...................................................................  162
1.  Tạo liên kết giữa cột tại trục B và kèo  .................................................................  162
2.  Tạo liên kết giữa cột tại trục C và kèo  .................................................................  164
BÀI 3: DỰNG GIẰNG MÁI, GIẰNG VÁCH  ..................................................................  170
I.  Dựng giằng ST tại trục A, từ trục 1 qua trục 2  .......................................................  170
II.  Dựng giằng ST tại trục B, từ trục 1 qua trục 2  ........................................................  177
III.  Dựng giằng ST tại trục C, từ trục 1 qua trục 2  ........................................................  181
IV.  Copy giằng sang các vị trí khác:  .............................................................................  185
V.  Dựng giằng rod mái:  ...............................................................................................  187
VI.  Dựng giằng rod đầu hồi:  .........................................................................................  192
VII. Dựng giằng rod ở vách: ..........................................................................................  195
BÀI 4: DỰNG XÀ GỒ MÁI, XÀ GỒ VÁCH  ...................................................................  197
I.  Dựng xà gồ mái  .......................................................................................................  197
1.  Xà gồ trục 2-3  ......................................................................................................  197
2.  Xà gồ trục 1-2  ......................................................................................................  206
3.  Copy đối xứng cho nửa nhà còn lại  .....................................................................  214
II.  Dựng xà gồ vách – đố cửa ......................................................................................  218
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
1.  Dựng xà gồ vách đầu hồi trục 1  ...........................................................................  218
2.  Dựng xà gồ vách đầu hồi trục 6  ...........................................................................  257
3.  Dựng xà gồ vách trục A và E:  .............................................................................  261
4.  Dựng giằng xà gồ mái và vách dọc nhà:..............................................................  261
5.  Dựng giằng xà gồ vách đầu hồi:  ..........................................................................  269
a.  Dựng giằng xà gồ vách trục 1:  .........................................................................  269
b.  Dựng giằng xà gồ vách trục 6:  .........................................................................  276
BÀI 5: KIỂM TRA, ĐÁNH SỐ MÔ HÌNH.......................................................................  277
I.  Repair mô hình:.......................................................................................................  277
II.  Kiểm tra mã cấu kiện không có trong danh mục:  ...................................................  277
III.  Kiểm tra va chạm (Clash check): Xem  ...................................................................  279
IV.  Đánh số mô hình (Numbering):  ..............................................................................  279
1.  Đánh số cột:  .........................................................................................................  279
2.  Đánh số kèo:  ........................................................................................................  282
3.  Đánh số giằng:  .....................................................................................................  286
4.  Đánh số thanh chống xà gồ:  ................................................................................  289
5.  Đánh số giằng xà gồ:  ...........................................................................................  291
6.  Đánh số pát cấp rời:  .............................................................................................  297
a.  Đánh số pát cấp rời là Assembly:  ....................................................................  297
b.  Đánh số pát cấp rời là Single:  ..........................................................................  298
7.  Đánh số xà gồ:  .....................................................................................................  300
a.  Đánh số xà gồ là Assembly:.............................................................................  301
b.  Đánh số xà gồ là Single:  ..................................................................................  302
BÀI 6: XUẤT BẢN VẼ VÀ BOM  ....................................................................................  305
I.  Điền thông tin dự án:  ..............................................................................................  305
II.  Kiểm tra số lƣợng bản vẽ kết cấu chính: ................................................................  305
III.  Kiểm tra số lƣợng bản vẽ single part:  .....................................................................  307
IV.  Xuất bản vẽ:  ............................................................................................................  309
1.  Tạo số thứ tự bản vẽ  ............................................................................................  309
2.  Tạo Revision cho bản vẽ:  ....................................................................................  312
3.  Xuất BOM bản vẽ Assembly:  ..............................................................................  313
4.  Xuất BOM bản vẽ Multi:  .....................................................................................  314
5.  Xuất BOM bản vẽ Multi Single Part:  ..................................................................  317
6.  Xuất BOM phụ kiện:  ...........................................................................................  318
TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD
7.  Xuất file CAD bản vẽ sản xuất:  ...........................................................................  323
8.  Xuất file NC: .......................................................................................................  324
a.  Xuất file NC của thép tấm 4mm  ......................................................................  324
b.  Xuất file NC của thép tấm 5mm  ......................................................................  326
c.  Xuất file NC của các loại thép tấm còn lại.  .....................................................  327
PHẦN  3:  MỘT  SỐ  CHỨC  NĂNG  VÀ  TÙY  CHỈNH  KHÁC  TRONG  TEKLA
STRUCTURES  ......................................................................................................................  328
BÀI 1: TÙY CHỈNH THANH CÔNG CỤ VÀ PHÍM TẮT .............................................  328
I.  Tùy chỉnh thanh công cụ:  ........................................................................................  328
1.  Thêm hoặc bớt lệnh trên thanh công cụ: .............................................................  329
2.  Tạo thêm một thanh công cụ mới:  .......................................................................  329
3.  Sao lƣu các tùy chỉnh thanh công cụ:  ..................................................................  329
II.  Cài đặt phím tắt:  ......................................................................................................  331
1.  Cài đặt phím tắt cho các lệnh trong môi trƣờng 3D:  ...........................................  331
2.  Cài đặt phím tắt cho các lệnh trong môi trƣờng 2D:  ...........................................  331
3.  Sao lƣu các cài đặt phím tắt:  ................................................................................  332
4.  Phím tắt tham khảo  ..............................................................................................  333
BÀI 2: MACROS VÀ EXTENSION  .................................................................................  335
I.  Macros.....................................................................................................................  335
II.  Extension.................................................................................................................  336
1.  PEB_211_2_x64  ..................................................................................................  336
a.  Cài đặt  ..............................................................................................................  336
b.  Sử dụng:  ...........................................................................................................  337
2.  Label+Tool_211_1_x64  ......................................................................................  339
a.  Cài đặt  ..............................................................................................................  339
b.  Sử dụng  ............................................................................................................  340
3.  AssemblyComparator_211  ..................................................................................  340
4.  Rotate Drawing View  ..........................................................................................  341
a.  Cài đặt  ..............................................................................................................  341
b.  Sử dụng  ............................................................................................................  341
5.  Drawing Break Line  ............................................................................................  343
a.  Cài đặt  ..............................................................................................................  343
b.  Sử dụng  ............................................................................................................  343
Lời kết  ...............................................................................  344THÔNG BÁO: UPDATE 14H - 12.11.2020.

Gửi các quý độc giả của EBOOKBKMT!

Admin đã nhận được thông tin trực tiếp qua email từ "Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD" chủ sở hữu quyền tác giả của Tài liệu "TÀI LIỆU NỘI BỘ TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN – PHÒNG DETAIL ATAD". ATAD đã yêu cầu gỡ bỏ file Tài liệu này trên website EBOOKBKMT.


Mình cũng xin nhắc lại tiêu chí của website:

EBOOKBKMT chia sẻ tài liệu cho các bạn hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên EBOOKBKMT cũng rất tôn trong bản quyền tác giả (Đã đăng ký bản quyền tác giả và sở hữu trí tuệ). Chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu ngay hỗ trợ từ phía EBOOKBKMT để chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ tài liệu của mình.

Một lần nữa, thay mặt BQT EBOOKBKMT, Admin xin gửi lời xin lỗi đến Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD.

Link download Tài liệu đã được gỡ bỏ hoàn toàn trên website. 

Thân Ái!


LINK DOWNLOAD (ĐÃ ĐƯỢC GỠ BỎ 12.11.2020)

M_tả

Không có nhận xét nào: