Showing posts with label J. Báo cáo nội dung vi phạm. Show all posts
Showing posts with label J. Báo cáo nội dung vi phạm. Show all posts

BÁO CÁO - Nội dung vi phạm trên website


Hiện tại với số lượng cộng tác viên viết bài và chia sẻ Ebook khá lớn, nên chúng tôi không thể kiểm soát được nội dung đưa lên, chính vì thế nếu các bạn thấy các vi phạm bao gồm:

M_tả

J. Báo cáo nội dung vi phạm