Niên luận xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thương mại SABECO sông hậu


Đề tài nghiên cứu: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thương mại SABECO Sông Hậu năm 2016 – 2020. Được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu cụ thể: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại SABECO Sông Hậu từ năm 2013 – 2015, phân tích môi trường kinh doanh của Công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thương mại SABECO Sông Hậu từ năm 2016 đến năm 2020, đề xuất một số biện pháp thực hiện các chiến lược đã định sẵn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để phân tích các mục tiêu đã đề ra tác giả đã sử dụng các phương pháp và các công cụ: Phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối đê phân tích các chỉ tiêu và kết quả kinh doanh của SABECO từ năm 2013 đến 2015, phương pháp chuyên gia, công cụ ma trận IFE, công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh, công cụ ma trận EFE, công cụ ma trận SWOT, công cụ ma trận SQPM. Qua đó, thấy được những điểm mạnh của SABECO: Trình độ nhân sự, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết, đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn, uy tín và thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường, công tác truyền thông được đẩy mạnh, khả năng tài chính, công nghệ kỹ thuật tiên tiến, chính sách giá các sản phẩm dịch vụ, hoạt động marketting, chính sách phát triển khách hàng, các hoạt động xúc tiến kinh doanh. Bên cạnh đó có những điểm yếu: Mạng lưới chi nhánh đang được mở rộng, thị phần và lượng khách hàng tương đối ổn định, sản phẩm còn đơn điệu tính tiện ích chưa cao, cơ cấu tổ chức của chi nhánh, các hoạt động xúc tiến kinh doanh, hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành bia không chỉ bị ảnh hưởng bởi thời tiết mà còn chịu tác động lớn bởi các chính sách như tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), quy định mới về cách tính thuế TTĐB. Mức độ cạnh tranh giữa các thương hiệu bia ngày càng gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, đổi mới tư duy, phong cách tiếp thị, quảng bá thương hiệu nhằm thu hút người tiêu dùng. Cùng với việc giữ thị trường truyền thống, các công ty đều không ngừng tìm cách phát triển thêm các thị trường mới.Theo thống kê của Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm 2016, sản lượng bia các loại trên cả nước đạt 1.323,7 triệu lít, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tháng 5 năm 2016, sản lượng bia các loại ước đạt 308,8 triệu lít, tăng 1,9% so với tháng 5 năm 2015. Bia Sài Gòn vẫn dẫn đầu về tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, mặt hàng bia rượu trên thị trường có rất nhiều hãng đang là đối thủ nặng kí của SABECO nên bài tiểu luận tập trung vào phân tích và đưa ra chiến lược phù hợp để phát triển và đưa SABECO đến tầm cao mới.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.3.1. Phạm vi không gian 2
1.3.2. Phạm vi thởi gian 2
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
1.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 3
1.5.1.1. Dữ liệu thứ cấp 3
1.5.1.2. Dữ liệu sơ cấp 3
1.5.2. Phương pháp phân tích 3
1.6. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 4
1.7. BỐ CỤC NGHIÊN CỨU 4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 5
2.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 5
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty mẹ - Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát SABECO Sài Gòn 5
2.1.1.1. Thông tin Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát SABECO Sài Gòn 5
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) 6
2.1.1.3. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 7
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát SABECO 7
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của SABECO Sông Hậu. 8
2.1.4. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ - chức năng các bộ phận phòng ban 9
2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty 9
2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ( 2013-2015) 11
2.3. NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI: 13
2.3.1. Thuận lợi 13
2.3.2. Khó khăn 14
2.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 15
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN 17
3.1. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 17
3.2. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 18
3.2.1. Khái quát về quản trị chiến lược 18
3.2.2. Các giai đoạn trong quản trị chiến lược 18
3.3. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 19
3.4. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 19
3.5. HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP 20
3.6. MỘT SỐ DẠNG CHIẾN LƯỢC PHỔ BIẾN TRONG KINH DOANH 20
3.6.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung 20
3.6.2. Nhóm chiến lược tăng trưởng hội nhập 20
3.6.3. Nhóm chiến lược tăng trưởng đa dạng hoá 20
3.6.4. Nhóm chiến lược suy giảm: 21
3.6.5. Nhóm chiến lược điều chỉnh: 21
3.7. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 21
3.8. CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 21
3.9. PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 24
3.10. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 24
3.11. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG 25
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI (SHB) NĂM 2016-2020 27
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 27
4.1.1. Quản trị 27
4.1.2. Nhân sự 29
4.1.3. Công nghệ và hệ thống sản xuất 31
4.1.4. Marketing 31
4.1.5. Tài chính – kế toán 36
4.1.5.1. Tài sản và nguồn vốn 36
4.1.5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 39
4.1.5.3. Nhận xét về tình hình tài chính công ty 2013-2015 44
4.1.6. Nghiên cứu và phát triển 44
4.1.7. Hệ thống thông tin 44
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỞNG BÊN NGOÀI 47
4.1.1. Vĩ mô 47
4.1.1.1. Các yếu tố kinh tế 47
4.1.1.2. Yếu tố môi trường quốc tế 50
4.1.1.3. Yếu tố chính trị-pháp luật 50
4.1.1.4 Yếu tố dân số, lao động 51
4.1.1.5. Yếu tố văn hoá – xã hội 52
4.1.1.6. Yếu tố tự nhiên 53
4.1.1.7. Yếu tố công nghệ 54
4.1.2.Vi mô 55
4.1.2.1. Phân tích đối thủ hiện tại 55
4.1.2.2. Phân tích đối thủ tiềm ẩn 59
4.1.2.3. Nhà cung ứng 60
4.1.2.4. Khách hàng 60
4.1.2.5. Sản phẩm thay thế 61
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SABECO NĂM 2016-2020 63
5.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC 63
5.1.1. Mục tiêu hoạt động của công ty 2016 63
5.1.2. Các đặc điểm môi trường bên ngoài và môi trường bên trong 63
5.1.2.1. Các điểm mạnh của doanh nghiệp (S) 63
5.1.2.2. Các điểm yếu của doanh nghiệp (W) 64
5.1.2.3. Các cơ hội đối với doanh  (O) 64
5.1.2.4. Các mối đe doạ đối với doanh nghiệp (T) 64
5.2. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 65
5.2.1. Xây dựng ma trận SWOT cho Công ty Thương mại Cổ phần SABECO Sông Hậu 65
5.2.2. Ma trận chiến lược chính 68
5.2.3. Ma trận lựa chọn chiến lược QSPM 69
5.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC 70
5.3.1. Giải pháp về quản trị 70
5.3.1.1. Các mục tiêu hàng năm 70
5.3.1.2. Các giải pháp về công tác quản trị 70
5.3.2. Giải pháp về nghiên cứu – phát triển 71
5.3.3. Giải pháp về Marketing 72
5.3.4. Giải pháp về tài chính – kế toán 72
5.3.5. Giải pháp về nhân sự 72
5.3.6. Giải pháp về đầu tư kỹ thuật công nghệ - hệ thống thông tin 73
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74
6.1. KẾT LUẬN 74
6.2. KIẾN NGHỊ 75
6.2.1. Đối với công ty 75
6.2.2. Đối với nhà nước 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: