Văn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở hà nội (qua khảo sát tại ba công ty apt travel, south pacific travel, aurora travel)

 


Việt Nam vừa ra nhập WTO, đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới đối với nền kinh tế nước nhà nói chung và ngành du lịch nói riêng. Gia nhập WTO nghĩa là thị trường được mở rộng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam phát huy lợi thế so với thị trường bên ngoài. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lữ hành trong nước đang gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, tiềm lực vốn, đội ngũ nhân lực du lịch thiếu những người có trình độ chuyên môn cao. Thực tế năng lực cạnh tranh của du lịch nước ta còn thấp bởi dịch vụ chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ còn kém, giá cả cao, sản phẩm du lịch ít phong phú. Dẫn đến du lịch nước ta chưa giữ chân được khách, tỷ lệ du khách quay lại lần hai còn thấp. Muốn tồn tại và phát triển trong thời kỳ này các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm cách củng cố và phát huy lợi thế của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường mở như đánh giá đúng thực trạng của doanh nghiệp để có những chiến lược kinh doanh đúng hướng, xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng, giá cả hợp lý. Bên cạnh đó thì việc xây dựng văn hóa của bản thân doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng mà các nhà quản lý du lịch quan tâm, đây là một yếu tố để phát triển kinh tế và làm hài hòa các mối quan hệ xã hội. Văn hóa doanh nghiệp là một phần không thể thiếu đối với bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển lâu dài.


NỘI DUNG:


PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................... 6

1. Lý do chọn đề tài .................................................................................... 6

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................. 7

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................ 10

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 10

5. Mẫu khảo sát ........................................................................................ 10

6. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 11

7. Giả thuyết nghiên cứu .......................................................................... 11

8. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 12

9. Kết cấu của Luận văn ........................................................................... 12

PHẦN NỘI DUNG ................................................................................. 13

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA

DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH .................................. 13

1.1. Văn hóa doanh nghiệp- Những khái niệm cơ bản ........................... 13

1.1.1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp.............................................. 13

1.1.2. Đặc điểm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp ............................ 16

1.2. Công ty lữ hành và văn hóa doanh nghiệp của công ty lữ hành..... 21

1.2.1. Khái niệm, phân loại, cơ cấu tổ chức của các công ty lữ hành ..... 21

1.2.2. Khái niệm và tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp của công ty

lữ hành ..................................................................................................... 31

* Tiểu kết Chương 1 ............................................................................... 41

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA

CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH Ở HÀ NỘI ( QUA KHẢO SÁT TẠI BA

CÔNG TY: APT TRAVEL, SOUTH PACIFIC TRAVEL, AURORA

TRAVEL) ............................................................................................... 43

2.1. Thực tế văn hóa doanh nghiệp của công ty lữ hành ở Hà Nội........ 43

2.1.1. Biểu hiện của những biểu trưng trực quan .................................... 52

2.1.2. Biểu hiện của những biểu trưng phi trực quan .............................. 56

2.2. Ưu điểm, hạn chế của văn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ

hành ở Hà Nội và bài học kinh nghiệm....................................................... 69

2.2.1. Ưu điểm và hạn chế ........................................................................ 69

2.2.2. Một số bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao văn hóa doanh

nghiệp của công ty lữ hành....................................................................... 72

* Tiểu kết Chương 2 ............................................................................... 78

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH

NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH Ở HÀ NỘI .................... 79

3.1. Phương hướng phát triển ngành du lịch và nâng cao văn hóa doanh

nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà Nội hiện nay .................................... 79

3.1.1. Phương hướng phát triển ngành du lịch của Hà Nội..................... 79

3.1.2. Phương hướng nâng cao văn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ

hành ở Hà Nội .......................................................................................... 81

3.2. Giải pháp đề xuất cho việc nâng cao văn hóa doanh nghiệp của các

công ty lữ hành ở Hà Nội .............................................................................. 85

3.2.1. Giải pháp từ phía Nhà Nước, cơ quan chức năng ......................... 85

3.2.2. Giải pháp từ phía công ty lữ hành.................................................. 88

* Tiểu kết Chương 3 ............................................................................. 100

KẾT LUẬN ........................................................................................... 101

KHUYẾN NGHỊ................................................................................... 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................. 104

PHỤ LỤC.............................................................................................. 107


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: