ĐỒ ÁN NUÔI CẤY MÔ - Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh chồi lan Gấm (Anoectochilus setaceus Blume)

 


Từ xưa, người ta đã tiến hành nhân giống các loài Lan bằng nhiều phương pháp khác nhau như gieo hạt, tách mầm nhưng những phương pháp này vẫn còn nhiều nhược điểm như mất thời gian, nguồn vật liệu ban đầu cần nhiều, hệ số nhân thấp, dễ bị thoái hoá qua nhiều thế hệ, khả năng lây truyền bệnh cao, chất lượng cây không đảm bảo, việc nhân giống mang tính thời vụ. , Hơn nữa, hạt lan lại quá nhỏ, chỉ có một phôi; nảy mầm cần sự có mặt của nấm cộng sinh nên tỷ lệ nảy mầm trong tự nhiên là rất thấp. Để khắc phục nhược điểm này, hiện nay người ta tiến hành nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực, cây con được tạo ra với số lượng lớn đồng nhất về kiểu hình, chất lượng đảm bảo, sạch bệnh, giá thành phù hợp và không phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Nhờ đó đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng lên của thị trường.. Đây là điều mà phương pháp truyền thống không thực hiện được.


NỘI DUNG:


Chƣơng I :TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................3

1.1. Tổng quan về phƣơng pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật ................................3

1.1.1. Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật ........................3

1.1.2. Đặc điểm của nuôi cấy mô tế bào thực vât (TBTV) ................................3

1.1.2.1. Tính toàn năng của tế bào ...................................................................3

1.1.2.2. Khả năng biệt hóa và phản biệt hóa của tế bào .................................4

1.1.2.3. Sự trẻ hoá ............................................................................................4

1.1.3. Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô TBTV ......................................5

1.1.4. Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy mô TBTV ...............................6

1.1.5. Các phương pháp nuôi cấy mô TBTV ....................................................6

1.1.5.1. Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng...................................................................7

1.1.5.2. Nuôi cấy mô sẹo. .................................................................................7

1.1.5.3. Nuôi cấy bao phấn và túi phấn. ..........................................................8

1.1.5.4. Nuôi cấy protoplast .............................................................................9

1.1.5.5. Nuôi cấy mô cơ quan tách rời .............................................................9

1.1.5.6. Nuôi cấy tế bào đơn ..........................................................................10

1.1.6. Môi trường nuôi cấy mô TBTV ..............................................................10

1.1.6.1. Khoáng đa lượng..............................................................................11

1.1.6.2. Khoáng vi lượng ................................................................................12

1.1.6.3. Nguồn cacbon .................................................................................12

1.1.6.4. Các vitamin .......................................................................................13

1.1.6.5. Amino acid và các nguồn cung cấp nitrogen khác ...........................13

1.1.6.6. Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật ............................................14

1.1.7. Các giai đoạn nuôi cấy mô tế bào thực vật ............................................18

1.1.7.1. Giai đoạn chuẩn bị ...........................................................................18

1.1.7.2. Giai đoạn tái sinh mẫu nuôi cấy ......................................................18

1.1.7.3. Giai đoạn nhân nhanh.......................................................................19

1.1.7.4. Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh ...........................................................19

1.1.7.5. Giai đoạn đưa cây mô ra ngoài vườn ươm ......................................20

1.1.8. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến nhân giống nuôi cấy mô TBTV ............20

1.1.8.1. Điều kiện vô trùng .............................................................................20

1.1.8.2. Ánh sáng và nhiệt độ .........................................................................22

1.1.8.3. pH môi trường ...................................................................................23

1.2. Giới thiệu về cây lan gấm ..............................................................................23

1.2.1. Phân loại thực vật ....................................................................................23

1.2.2. Đăc điểm thực vật ...................................................................................24

1.2.3. Sự phân bố ..............................................................................................26

1.2.4. Tính dược liệu và công dụng..................................................................26

1.2.5. Tình hình nghiên cứu cây lan gấm........................................................27

CHƢƠNG 2 VẬT LIỆU - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................28

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................28

2.1.3. Điều kiện nuôi cấy ..................................................................................28

2.2. Nội dung nghiên cứu. ...................................................................................29

2.3. Địa điểm thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu..........................................30

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu. ...........................................................................30

2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm. .............................................................30

2.4.1.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu kỹ thuật vô mẫu cây lan Gấm ................30

2.4.1.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi. ...........................32

2.4.1.3. Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của môi trường khoáng đến khả

năng nhân nhanh chồi ....................................................................................33

2.4.1.4. Thí nghiệm 4 : Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng

đến khả năng nhân nhanh chồi ......................................................................33

2.4.1.5. Thí nghiệm 5: Khảo sát khả năng nhân nhanh .................................35

2.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu............................................................................36

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .........................................................37

3.1. Nghiên cứu kỹ thuật khử trùng mẫu lan gấm ...........................................37

3.1.1. Khử trùng bằng Javen ............................................................................37

3.1.2. Khử trùng bằng chlorine ........................................................................39

3.1.3. Khử trùng kết hợp Javen và Chlorin .....................................................40

3.2. Tái sinh chồi ..................................................................................................42

3.3. Nghiên cứu ảnh hƣởng môi trƣờng khoáng thích hợp để nhân nhanh

chồi lan gấm ........................................................................................................45

3.4. Nghiên cứu ảnh hƣởng của chất điều hòa sinh trƣởng đến khả năng

nhân nhanh thể chồi ............................................................................................46

3.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ BA đến khả năng nhân nhanh chồi.

...........................................................................................................................47

3.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Kinetin đến khả năng nhân nhanh

chồi. ...................................................................................................................49

3.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của TDZ đến khả năng nhân nhanh chồi ..........50

3.5. Khảo sát quá trình nhân nhanh ..................................................................53

3.6. Đề xuất quy trình nhân nhanh lan gấm .....................................................55

CHƢƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................................57

4.1. Kết luận .........................................................................................................57

4.2. Kiến nghị .......................................................................................................57

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................58


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: