Quản lý sinh viên trường Đại học bách khoa Hà Nội

 


Bất cứ một trường hay một tổ chức nào muốn hoạt động tốt và phát triển, đều phải có một hệ thống thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin liên quan đến các hoạt động của mình. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu ứng dụng tin học ngày càng nhiều và ngược lại các ứng dụng của tin học đã tạo điều kiện thúc đẩy xã hội phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Tin học đã trở thành một ngành khoa học mũi nhọn đem lại lợi ích thực sự cho xã hội. Trước đây để thiết kế một số chương trình như: Quản lý nhân sự, Quản lý lương, Quản lý trường học, Quản lý giáo vụ... các nhà thiết kế hầu hết viết trên môi trườmg FOX hoặc FOXPRO FOR DOS. Trong khi xu thế hiện nay người dùng quen làm việc trên môi trường WINDOWS và rất nhanh chóng thích ứng với các chương trình được viết trên môi trường FOR WIN.

Khác với những phần mềm trước MICROSOFT ACCESS là một phần mềm tương đối mới trong lĩnh vực thiết kế hệ thống ở nước ta. Nó đã  khắc phục được hầu hết các nhược điểm mà các chương trình thường mắc phải, cộng với môi trường làm việc FOR WINDOWS.


NỘI DUNG:


Chương I. Khảo sát bài toán quản lý điểm ................ ..................................4

1. Mục đích khảo sát hiện trạng.......................................................4

2. Môn học ......................................................................................5

3. Cách tính điểm học tập ...............................................................6

4. Các mức đánh giá kết quả học tập ..............................................7

5. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tốt nghiệp .....................................7

6. Đánh giá phương thức hệ thống quản lý cũ ................................8

7. Yêu cầu của hệ thống mới  .........................................................8

Chương II. Khảo sát và thiết kế hệ thống ...................................................12

I. Thông tin đầu vào và đầu ra ...........................................................12

1.  Thông tin đầu vào ......................................................................12

                           2.  Thông tin đầu ra .........................................................................12

              II. Phân tích chức năng hệ thống........................................................12

1. Biểu đồ phân cấp chức năng.......................................................13

a. Cây chức năng chính .......................................................13

b. Các cây con chức năng ....................................................13

2. Mô tả một số chức năng ............................................................15

3. Biểu đồ luồng dữ liệu ................................................................17

a. Các thành phần của biểu đồ luồng dữ liệu......................17

b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. ..........................18

c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.......................................19

d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh...............................20

4. Phân tích hệ thống dữ liệu ..........................................................23

a.  Xác định các thực thể .....................................................23

b.  Xác định các thuộc tính cho các thực thể .......................23

5. Sơ đồ thực thể liên kết ................................................................24

6.  Thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................25

7.  Sơ đồ quan hệ cài đặt trong Access ...........................................27LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: