TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Truyền tin tế bào Những năm cuối thế kỉ 20, một lĩnh vực sinh học phân tử tế bào gây ấn tượng mạnh là tín hiệu tế bào (cell signaling) đã phát triển nhanh và sẽ tiếp tục phát triển trong thế kỉ 21. Sự giao lưu thông tin ở cấp độ tế bào có ý nghĩa sống còn đối với sự sống.  Mối quan hệ tế bào – tế bào đặc biệt quan trọng ở các sinh vật đa bào. Hàng tỉ tế bào của cơ thể người và các động thực vật khác đã truyền thông tin lẫn nhau để thiết lập sự điều phối chính xác và hài hòa cho sự phát triển của cơ thể từ một hợp tử thành các mô, cơ quan khác nhau, hoạt động sống bình thường và sinh sản tạo thế hệ mới. 


NỘI DUNG:


Phần 1. MỞ ĐẦU...........……1

Phần 2 : NỘI DUNG 2

I. TRUYỀN TIN GIỮA CÁC TẾ BÀO Ở CƠ THỂ ĐỘNG VẬT. 2

1. KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN TÍN HIỆU TẾ BÀO 2

1.1.Các giai đoạn của sự truyền tín hiệu: thu nhận, chuyển đổi và đáp trả 2

1.2. Sự phụ thuộc của các tế bào động vật vào nhiều phân tử tín hiệu nội bào 3

1.3. Các con đường truyền thông tin giữa các tế bào 4

2. CÁC CHẤT TRUYỀN TIN VÀ PHỐI TỬ (LIGAND) 6

2.1. Các chất truyền tin 6

2.2. Các ligand – chất truyền tin thứ nhất 7

2.3. Chất truyền tin thứ hai 7

3. CÁC THỤ THỂ (RECEPTORS) 8

3.1. Receptor xuyên màng 8

3.1.1. Các thụ thể gắn G – protein. 10

3.1.2. Các thụ thể kênh ion (Ion channel receptor) 15

3.1.3. Các protein kinase 15

3.2. Receptors tế bào chất 16

4. CÁC CON ĐƯỜNG ĐÁP ỨNG TẾ BÀO 16

4.1. Con đường cho các hormone tan trong nước 17

4.2. Con đường cho các hormone tan trong lipid 18

4.3. Đa tác dụng của các hormone 19

4.4. Truyền tín hiệu bởi các chất điều hòa cục bộ 20

II. TRỌNG TÂM CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN CHO HỌC SINH GIỎI VỀ TRUYỀN TIN GIỮA CÁC TẾ BÀO Ở CƠ THỂ ĐỘNG VẬT. 22

BẢNG PHỤ LỤC 31

Phần 3. KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33


SI11 - Truyền tin tế bào


LINK DOWNLOAD


SI16 - Truyền tin tế bào


LINK DOWNLOAD


TRUYỀN TIN GIỮA CÁC TẾ BÀO Ở CƠ THỂ ĐỘNG VẬT


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: