SÁCH - Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại (GS.TS. Nguyễn Văn Tiến)

 


Đối với hệ thống Ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển qua cơ chế thị trường, đã từng bước lớn mạnh không ngừng và thu được những thành tựu quan trọng; Nhưng cũng trong quá trình đổi mới, hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam đã vấp phải những rủi ro đối với các NHTM Việt Nam thông qua việc đào tạo sinh viên ngay tại nhà trường đã trở thành động lực để tôi viết giáo trình này.

Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại là môn học cơ bản của các trường Đại học khối kinh tế, đặc biệt là ngành Tài chính ngân hàng. Với kiến thức cơ bản, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn về một lĩnh vực phong phú, hấp dẫn và bổ ích, cuống giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học tại các trường Đại học trong điều kiện Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


Mặc dù đã cố gắng, xong giáo trình chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả chân thành đón nhận những góp ý của độc giả  để lần xuất bản tiếp theo được tốt hơn.


 


NỘI DUNG:

 


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


 


1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHTM


 


2. PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG


 


3. CHỨC NĂNG CỦA NHTM


 


4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG


 


5. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


6. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM


 


7. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NHTM


 


8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGHÂN HÀNG


 


1. KINH DOANH NGÂN HÀNG LOẠI KINH DOANH ĐẶC BIỆT


 


2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG


 


CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NHTM


 


1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN


 


2. NHỮNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


 


3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG


 


4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG


 


5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


1. KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


2. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN


 


4. MÔ HÌNH QUẢN  LÝ VỐN CỦA NHTM


 


5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN


 


6. LÃI XUẤT HÒA VỐN VÀ KỲ HẠN BÌNH QUÂN CỦA NGUỒN VỐN


 


7. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


 


1. KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ TÍN DỤNG


 


2. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


 


3. CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG


 


4. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


 


5. VÒNG QUAY TÍN DỤNG NÓI GÌ VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG


 


6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ CHO VAY DOANH NGHIỆP


 


1. CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP


 


2. CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP


 


3. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP


 


4. ĐỊNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP


 


5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 7: NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG


 


1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM


 


2. LỢI ÍCH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG


 


3. PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG


 


4. THẨM ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG


 


5. ĐỊNH GIÁ VÀ HIỆN GIÁ CHO VAY TIÊU DÙNG


 


6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 8: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


2. PHÂN LOẠI BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


4. RỦI RO TRONG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


CHƯƠNG 9: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC


 


1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT


 


2. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT


 


3. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG


 


CHƯƠNG 10: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


2. ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERM 2010


 


3. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


4. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


CHƯƠNG 11: NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI


 


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI


 


2. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY


 


3. NGHIỆP VỤ KỲ HẠN


 


4. NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI


 


5. NGHIỆP VỤ TƯƠNG LAI


 


6. NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN


 


CHƯƠNG 12: NGHIỆP VỤ MARKETING VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG


 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


 


2. MARKETING NGÂN HÀNG


 


3. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG


 


4. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


 


5. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 


Đối với hệ thống Ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển qua cơ chế thị trường, đã từng bước lớn mạnh không ngừng và thu được những thành tựu quan trọng; Nhưng cũng trong quá trình đổi mới, hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam đã vấp phải những rủi ro đối với các NHTM Việt Nam thông qua việc đào tạo sinh viên ngay tại nhà trường đã trở thành động lực để tôi viết giáo trình này.

Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại là môn học cơ bản của các trường Đại học khối kinh tế, đặc biệt là ngành Tài chính ngân hàng. Với kiến thức cơ bản, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn về một lĩnh vực phong phú, hấp dẫn và bổ ích, cuống giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học tại các trường Đại học trong điều kiện Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


Mặc dù đã cố gắng, xong giáo trình chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả chân thành đón nhận những góp ý của độc giả  để lần xuất bản tiếp theo được tốt hơn.


 


NỘI DUNG:

 


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


 


1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHTM


 


2. PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG


 


3. CHỨC NĂNG CỦA NHTM


 


4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG


 


5. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


6. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM


 


7. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NHTM


 


8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGHÂN HÀNG


 


1. KINH DOANH NGÂN HÀNG LOẠI KINH DOANH ĐẶC BIỆT


 


2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG


 


CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NHTM


 


1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN


 


2. NHỮNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


 


3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG


 


4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG


 


5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


1. KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


2. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM


 


3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN


 


4. MÔ HÌNH QUẢN  LÝ VỐN CỦA NHTM


 


5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN


 


6. LÃI XUẤT HÒA VỐN VÀ KỲ HẠN BÌNH QUÂN CỦA NGUỒN VỐN


 


7. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


 


1. KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ TÍN DỤNG


 


2. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


 


3. CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG


 


4. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG


 


5. VÒNG QUAY TÍN DỤNG NÓI GÌ VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG


 


6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ CHO VAY DOANH NGHIỆP


 


1. CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP


 


2. CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP


 


3. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP


 


4. ĐỊNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP


 


5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 7: NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG


 


1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM


 


2. LỢI ÍCH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG


 


3. PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG


 


4. THẨM ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG


 


5. ĐỊNH GIÁ VÀ HIỆN GIÁ CHO VAY TIÊU DÙNG


 


6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


 


CHƯƠNG 8: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


2. PHÂN LOẠI BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


4. RỦI RO TRONG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG


 


CHƯƠNG 9: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC


 


1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT


 


2. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT


 


3. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG


 


CHƯƠNG 10: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


2. ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERM 2010


 


3. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


4. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ


 


CHƯƠNG 11: NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI


 


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI


 


2. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY


 


3. NGHIỆP VỤ KỲ HẠN


 


4. NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI


 


5. NGHIỆP VỤ TƯƠNG LAI


 


6. NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN


 


CHƯƠNG 12: NGHIỆP VỤ MARKETING VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG


 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


 


2. MARKETING NGÂN HÀNG


 


3. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG


 


4. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


 


5. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

1 nhận xét: